Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beperking aan de openbaarheid van audiotulen, gemeente Altena

Publicatiedatum:
dinsdag 10 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBeperking aan de openbaarheid van audiotulen, gemeente Altena

 

Burgemeester en wethouders van Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

kennis genomen van het verzoek c.q. advies van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena om overbrenging van audiotulen van de gemeente Werkendam over de periode 2006 tot en met 2011;

 

b e s l u i t e n:

 

tot het stellen van de volgende beperking aan de openbaarheid van audiotulen met het inventarisnummer 115 van archiefblok nr. 1586 zulks met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden totdat 20 jaar verstreken zijn na de overbrenging naar het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de hierboven aangeduide geluidsopname is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende audiotulen.

 

Wijk en Aalburg, 31 oktober 2019.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.

 

 

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.