Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Regeling mandaat en volmacht Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW 2020

Publicatiedatum:
maandag 16 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsRegeling mandaat en volmacht Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW 2020

Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) en de voorzitter, voor zover het betreft de hem toekomende bevoegdheden:

 

 

 

Overwegende dat:

 

 • in de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015, in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, Wet Gemeenschappelijke Regelingen, Waterschapswet, Gemeentewet en diverse andere wetten bevoegdheden zijn neergelegd bij het Dagelijks Bestuur, die geen verband houden met de bevoegdheden van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar;

 • de Voorzitter van het Dagelijks- en Algemeen Bestuur op grond van artikel 15, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling bevoegd is de Gemeenschappelijke Regeling in en buiten rechte te vertegenwoordigen;

 • het uit het oogpunt van efficiency wenselijk het wenselijk is dat bevoegdheden uitgeoefend worden op een niveau dat in overeenstemming is met de aard en inhoud van die bevoegdheden;

 • het Dagelijks Bestuur resp. de Voorzitter een kader wil scheppen waarbinnen zijn bevoegdheden worden gemandateerd en machtiging en volmacht wordt verleend;

 • aan het verlenen en uitoefenen van bevoegdheden in (onder-)mandaat, met machtiging of volmacht regels gesteld dienen te worden;

 • volmacht wordt verleend door de voorzitter.

 

gelezen hebbend het voorstel van de Directie SVHW d.d. 11 december 2019 (D.B. 19/

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende mandaat- en volmachtregeling;

 

Artikel 1 Definities

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder;

 

 • a.

  SVHW: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling;

 • b.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van het SVHW;

 • c.

  Directeur: directeur van het SVHW;

 • d.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het Dagelijks bestuur besluiten te nemen;

 • e.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, dan wel in naam van de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • g.

  Mandaatgever: degene die een bevoegdheid mandateert.

 • h.

  Gemandateerde: degene die een bevoegdheid namens een bestuursorgaan uitoefent;

 • i.

  Volmachtgever: degene die een volmacht verleent.

 • j.

  Gevolmachtigde: degene aan wie volmacht is verleend.

 

Artikel 2 Niet te mandateren bevoegdheden

Aan het Dagelijks Bestuur blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het:

 

 • a.

  nemen van besluiten die op grond van wettelijke bepalingen of naar de aard van de bevoegdheid zijn voorbehouden aan het Dagelijks Bestuur;

 • b.

  vaststellen van beleid binnen het kader van beleid dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur;

 • c.

  nemen van besluiten inzake onderwerpen waarover overleg moet plaatsvinden in de commissie voor Georganiseerd Overleg op grond van de Cao Waterschappen;

 

Artikel 3 Mandaat directeur

 • 1.

  Onverminderd artikel 2, verleent het Dagelijks Bestuur aan de directeur mandaat ten aanzien van aangelegenheden die naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door het Dagelijks Bestuur behoren te worden afgedaan;

 • 2.

  Bij afwezigheid van de directeur, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door diens plaatsvervanger.

 

Artikel 4 Mandaat aan andere functionarissen

Het Dagelijks Bestuur verleent mandaat aan andere functionarissen dan de directeur, indien dat gelet op de aard van de bevoegdheid aangewezen is.

 

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur wordt toegestaan van het aan hem verleende mandaat ondermandaat te verlenen aan een onder hem ressorterende leidinggevenden;

 • 2.

  De directeur wordt de bevoegdheid verleend tot het geven van nadere instructies aan een functionaris als bedoeld in het eerste lid, omtrent de mate waarin en de werkwijze waarop gebruik dient te worden gemaakt van het aan hem verleende ondermandaat;

 • 3.

  De directeur kan bij de verlening van het ondermandaat, bedoeld in het eerste lid, aan een onder hem ressorterende leidinggevende, al dan niet onder nadere voorwaarden, toestaan dat deze vervolgens ondermandaat verleent aan een onder hem ressorterende functionaris;

 • 4.

  Het verlenen van ondermandaat is alleen mogelijk voor aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van betrokkene en die naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de mandaatgever zelf.

 

Artikel 6 Algemene voorwaarden mandaat en ondermandaat en informatievoorziening

 • 1.

  Het (onder-)mandaat moet worden uitgevoerd met inachtneming van het ter zake bestuurlijk vastgestelde beleid;

 • 2.

  De (onder-)gemandateerde besluiten, die mede betrekking hebben op andere afdelingen c.q. teams dan die van de gemandateerde, worden niet genomen dan na verkregen advies van en in overeenstemming met de desbetreffende gemandateerde. Bij blijvend verschil van inzicht, beslist de naast hogere mandaatgever;

 • 3.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek een rapportage over de uitoefening van de bevoegdheid;

 • 4.

  De gemandateerde verschaft de mandaatgever jaarlijks een overzicht van de verleende ondermandaten;

 • 5.

  De gemandateerde informeert de mandaatgever proactief over aangelegenheden, waarvan redelijkshalve kan worden verondersteld dat deze bestuurlijk en/of betreffende de bedrijfsvoering van SVHW gevoelig liggen en/of een afbreukrisico vormen voor het juist functioneren van SVHW.

 

Artikel 7 Volmacht en machtiging directeur

 • 1.

  Onverminderd artikel 2, verleent de Voorzitter aan de directeur volmacht en machtiging ten aanzien van aangelegenheden die naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de Voorzitter behoren te worden afgedaan;

 • 2.

  Bij afwezigheid van de directeur, worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door diens plaatsvervanger;

 • 3.

  De directeur wordt toegestaan de aan hem verleende volmacht en machtiging aan de in artikel 5, eerste lid, genoemde functionarissen door te geven;

 • 4.

  De artikelen 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing;

 • 5.

  De Voorzitter verleent volmacht en machtiging aan de andere functionarissen dan de directeur, voor zover dat gelet op de aard van de bevoegdheid aangewezen is.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020

 • 2.

  Deze regeling vervangt de mandaatregeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waarde d.d. 18 mei 2016.

 

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Regeling mandaat en volmacht Samenwerkingsverband Heffing en Waardbepaling (SVHW) 2020”.

 

Aldus vastgesteld op 11 december 2019 in het Dagelijks Bestuur SVHW

Inzake mandaat:

Namens het Dagelijks Bestuur

Directeur, De voorzitter

R.S. Heij MBA J.L. van Driel

Inzake volmacht:

De Voorzitter

J.L. van Driel