Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent bedrijveninvesteringszone Bruing Kilhaven (Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017)

Publicatiedatum:
vrijdag 20 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent bedrijveninvesteringszone Bruing Kilhaven (Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017)

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op

 

 • -

  artikel 216 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 220 tot en met 220 h van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 221 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 224 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 228 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 228a van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 229 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 255 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 15:33 van de Wet milieubeheer;

besluit:

te bekrachtigen de:

Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Altena van 17 december 2019

 

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg

 

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet

 

 

 

De raad van de gemeente Werkendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016,

 

gelet op de Wet op de bedrijveninvesteringszone;

 

gezien de tussen de gemeente Werkendam en de Stichting BIZ Bruine Kilhaven gesloten Uitvoeringsovereenkomst van 30 augustus 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam;

 • -

  uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente Werkendam en de Stichting BIZ Bruine Kilhaven op 30 augustus 2016 gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

 • -

  wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Artikel 2 - Belastbaar feit en aard van de belasting

 • 1.

  Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 - Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 - Belastingplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt;

 • 2.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld;

 • 3.

  Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van het betreffende belastingobject;

 • 4.

  Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het belastingobject vastgestelde waarde zoals deze geldt voor het kalenderjaar

 • 2.

  Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6, alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 6 - Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  • a.

   voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

  • c.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

  • d.

   één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  • e.

   natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  • f.

   openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  • g.

   waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • h.

   werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • i.

   werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

  • j.

   straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen – niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen;

  • k.

   begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

  • l.

   crèches/peuterspeelzalen, scholen, dagverblijven, speeltuinen, sportterreinen;

  • m.

   onbebouwde kavels c.q. braakliggende bouwterreinen;

  • n.

   trafo’s.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van artikel 5 wordt bij de bepaling van de BIZ-bijdrage van de gebruiker buiten aanmerking gelaten de waarde van het belastingobject die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7 - Tarief BIZ-bijdrage

De belasting bedraagt bij een waarde van:

 • a.

  niet meer dan € 100.000 € 50;

 • b.

  € 100.001 - € 200.000 € 100;

 • c.

  € 200.001 - € 300.000 € 150;

 • d.

  € 300.001 - € 500.000 € 200;

 • e.

  € 500.001 - € 750.000 € 225;

 • f.

  € 750.001 - € 1.000.000 € 250;

 • g.

  meer dan € 1.000.000 € 275.

Artikel 8 - Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9- Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald uiterlijk drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 2.500,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 - Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar.

Artikel 11 - Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Artikel 12 – Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op de subsidie bedoeld in artikel 14 is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Werkendam 2015 niet van toepassing.

Artikel 13 - Aanwijzing Stichting

De Stichting BIZ Bruine Kilhaven wordt aangewezen als de Stichting bedoeld in artikel 7 van de wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht.

Artikel 14 - Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidie wordt jaarlijks door het college verleend aan de in artikel 13 aangewezen Stichting.

 • 2.

  De subsidie wordt bepaald op de jaarlijks ontvangen BIZ-bijdragen verminderd met de perceptiekosten voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdragen zoals opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

 • 3.

  Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidieontvanger.

Artikel 15 - Subsidievaststelling

 • 1.

  De in artikel 13 aangewezen Stichting is verplicht om binnen 3 maanden na afloop van het subsidiejaar de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen stukken te overleggen.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld uiterlijk acht weken na ontvangst van de in het voorgaande lid genoemde stukken.

Artikel 16 - Melding van relevante wijzigingen

De in artikel 13 aangewezen Stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van:

 • -

  meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie,

 • -

  een wijziging van de statuten,

 • -

  verandering of beëindiging van activiteiten.

Artikel 17 - Delegatie van de bevoegdheid tot intrekken of wijzigen subsidievaststelling

Het college is bevoegd tot het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van de subsidievaststelling bedoeld in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 18 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 20 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de

raad der gemeente Werkendam van 4 oktober 2016

De griffier,

mr. I. Bakker

De voorzitter,

dhr. Y.C.M.G. de Boer

Bijlage 1 - kaart bij verordening