Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 20 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020 (Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020)

De raad van de gemeente Altena;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • de reinigingsrechten als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening reinigingsheffingen 2020;

 • de toeristenbelasting als bedoeld in de Verordening toeristenbelasting 2020;

 • de watertoeristenbelasting als bedoeld in de Verordening watertoeristenbelasting 2020;

 • de leges als bedoeld in de Verordening leges 2020;

 • de marktgelden als bedoeld in de Verordening marktgelden 2020;

 • de lijkbezorgingsrechten als bedoeld in de Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Aalburg;

 • de lijkbezorgingsrechten als bedoeld in de Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Werkendam;

 • de lijkbezorgingsrechten als bedoeld in de Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Woudrichem;

 • de haven- en kadegelden als bedoeld in de Verordening haven- en kadegelden 2020;

 • de BIZ-bijdrage als bedoeld in de Verordening BIZ Centrum Werkendam 2018 en de Verordening BIZ Bruine Kilhaven 2017.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Van de belasting verschuldigd naar de in artikel 4 eerste lid, onderdelen c en d van de Verordening reinigingsheffingen 2020 bedoelde grondslagen wordt kwijtschelding verleend tot een maximaal bedrag van € 79,08 per jaar.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

  • de Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;

  • de Verordening rioolheffing 2019 Aalburg;

  • de Verordening rioolheffing 2019 Werkendam;

  • de Verordening rioolheffing 2019 Woudrichem;

  • de Verordening reinigingsheffingen 2020.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 worden voor AOW’ers de kosten van bestaan gesteld op 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5. Overgangsrecht

De ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019 Aalburg’, de ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019 Werkendam’ en de ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019 Woudrichem’ van 10 december 2018 worden vervallen verklaard met ingang van de in artikel 6, tweede lid, genoemde datum van ingang van deze regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van deze regeling is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 17 december 2019.

De griffier,

drs. S.J. Peet

De voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg