Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit tot uittreding uit Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Publicatiedatum:
maandag 23 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Besluiten van algemene strekkingBesluit tot uittreding uit Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Logo Regio West-Brabant

Zaaknummer: 167816

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen,

overwegende, dat de gemeente Tholen, ten einde de begroting voor het jaar 2020 en volgende jaren financieel dekkend te krijgen, een aantal maatregelen dient te nemen die (structureel) financiële middelen genereren;

dat één van die maatregelen het uittreden uit de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (GR RWB) betreft;

dat uittreding uit de GR RWB ingevolge artikel 36 van die regeling plaatsvindt door toezending aan het algemeen bestuur van de regeling van een daartoe strekkend besluit van hun college en mogelijk is, behoudens een door het algemeen bestuur geaccordeerde afwijking,op 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin het besluit tot uittreding in de Staatscourant bekend is gemaakt;

dat de GR RWB een regeling is die is gesloten tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

dat hun college op grond van artikel 1, leden 2 en 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen de toestemming van de gemeenteraad nodig heeft om te kunnen besluiten tot uittreding;

dat de gemeenteraad van Tholen op 26 september 2019 heeft besloten de vereiste toestemming te verlenen;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en op de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant;

 

b e s l u i t:

met ingang van 1 januari 2021 uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen op 1 oktober 2019.

de secretaris,

w.g. S. Nieuwkoop

de burgemeester,

w.g. G.J. van de Velde-de Wilde