Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit algemene Gehandicaptenparkeerplaats Rijksstraatweg 113 te Sleeuwijk

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit algemene Gehandicaptenparkeerplaats Rijksstraatweg 113 te Sleeuwijk

Logo Altena

VB2019-40

 

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het Mandaatbesluit Altena, 03 januari 2019;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de aangewezen parkeerplaats, een openbare parkeerplaats is;

dat in directe omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen zijn;

dat in directe omgeving behoefte is voor gehandicaptenparkeerplaatsen;

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

 

BESLUIT

 • 1.

  De parkeerplaats aan de Rijksstraatweg 113 (sportpark de Roef) in Sleeuwijk aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaatsen waar alleen geparkeerd mag worden door mensen die in het bezit zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, door het plaatsen van verkeersbord E6 (volgens bijlage 1 RVV 1990) bij de betreffende parkeerplaats;

 • 2.

  Dit besluit in werking te laten treden direct na de bekendmaking in de Staatscourant.

 

Almkerk, 31 december 2019

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  Naam en adres van de indiener

 • 2.

  Dagtekening

 • 3.

  Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht

 • 4.

  Gronden van het bezwaar

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

 

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

 

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA Breda

 

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.