Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit instellen voorrangsregeling Provincialeweg Zuid/Emmikhovenseweg te Almkerk

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen voorrangsregeling Provincialeweg Zuid/Emmikhovenseweg te Almkerk

Logo Altena

VB2019-50

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 3 januari 2019 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de kruising Provincialeweg Zuid/Emmikhovenseweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en ter plaatse binnen de bebouwde kom van de kern Almkerk ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- op de Provincialeweg Zuid bij de aansluiting van de Emmikhovenseweg in Almkerk sprake is van een onoverzichtelijke situatie;

- dit voornamelijk betrekking heeft op het zicht van verkeer op de Provincialeweg Zuid (zuidkant) op de Emmikhovenseweg en andersom van verkeer op de Emmikhovenseweg op verkeer op de Provincialeweg Zuid;

- ter plaatse geen voorrangsregeling (meer) geldt;

- kom ingaand verkeer op de Provincialeweg Zuid onvoldoende rekening houdt met verkeer op de Emmikhovenseweg, wat leidt tot verkeersgevaarlijke situaties;

- het door ruimtelijke beperkingen slechts ten dele mogelijk is het zicht te verbeteren;

- door het aanbrengen van een stopstreep en stopbord de weggebruikers worden gedwongen om verplicht te stoppen en goed te kijken alvorens de kruising over te steken;

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen betreffende het Wegverkeer (BABW) heeft over dit besluit overleg plaats gevonden met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie ; eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

1. tot het plaatsen van een stopbord B07, in combinatie met het aanbrengen van stopstreepmarkering op de Provincialeweg Zuid (zuidkant), ter hoogte van de kruising met Emminkhovenseweg, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

2. tot het plaatsen van de borden voorrangskruispunt B04 met OB 713 en B05 met OB712 op respectievelijk de Emmikhovenseweg en Provincialeweg Zuid (noordkant);

3. te bepalen -dat met het van kracht worden van dit besluit- eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

4. dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 31 december 2019

Namens de burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.