Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent WMO (Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2019)

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2020

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nummer 2019-042819,

 

gelet op

 • -

  gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste tot en met vierde lid, en zesde lid, 2.1.4a, eerste, tweede, vijfde en zesde lid, 2.1.4b, tweede lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel[en 3.8, eerste lid, en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

 • -

  Het advies van de Brede adviesraad sociaal domein van de gemeente Altena

 

besluit:

 

1. vast te stellen de verordening tot eerste wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2020

Artikel 1  

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Altena 2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  In artikel 1.1 wordt ‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in artikelen 2.1.4, eerste lid, van de wet;’ vervangen door

  ‘- bijdrage: bijdrage als bedoeld in de artikelen 2.1.4 en 2.1.4a van de wet;’.

   

 • B.

  In artikel 1.1 wordt toegevoegd: ‘-ritbijdrage: bijdrage die de inwoner betaalt voor de maatwerkvoorziening de deeltaxi en de individuele vervoerskostenvergoeding;

   

 • C.

  Artikel 4.1 komt te luiden: ‘

  • 1.

   Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening in natura dan wel een pgb zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt, tot maximaal het moment dat de kostprijs van de voorziening is betaald.

  • 2.

   De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen zijn gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde cliënten tezamen.

  • 3.

   De kostprijs van een:

   • a.

    maatwerkvoorziening in natura wordt bepaald door een aanbesteding, na consultatie in de markt of na overleg met de aanbieder;

   • b.

    pgb is gelijk aan de hoogte van het pgb.

  • 4.

   In tegenstelling tot het tweede lid is een cliënt voor de kosten van de maatwerkvoorzieningen deeltaxi en individuele vervoerskostenvoorziening een ritbijdrage verschuldigd, waarvan het college in het Uitvoeringsbesluit nadere regels stelt omtrent de hoogte.

  • 5.

   Geen bijdrage in de kosten is verschuldigd voor de volgende maatwerkvoorzieningen:

   • a.

    Een financiële tegemoetkoming;

   • b.

    Een rolstoel;

   • c.

    Vervoerskosten van en naar de dagbesteding;

   • d.

    Maatwerkvoorzieningen voor cliënten jonger dan 18 jaar inclusief woningaanpassingen, en;

   • e.

    Begeleiding trede waakvlam.

  • 6.

   Een cliënt is voor verblijf in een opvang of beschermd wonen een bijdrage in de kosten verschuldigd aan de centrumgemeente Breda.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 17 december 2019

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet