Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat subsidiƫring GGz Breburg voor verkennend onderzoek (Ondermandaatbesluit subsidiƫring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat subsidiëring GGz Breburg voor verkennend onderzoek (Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,,

 

gelet op het bepaalde in artikel 10:3 jo. 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

 

overwegende dat:

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het mandaatbesluit van de gemeente Altena;

 • b.

  op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg de colleges van de 16 regiogemeenten in de regio West-Brabant gezamenlijk zorg dragen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken Wet verplichte ggz in de regio West-Brabant;

 • c.

  de regiogemeenten hiertoe een uitvoeringsplan hebben vastgesteld en dit plan onderschrijven;

 

 

besluit vast te stellen:

 

 

 

Ondermandaatbesluit subsidiëring GGz Breburg voor uitvoering van het verkennend onderzoek in de subregio Breda door het team bemoeizorg waar GGz Breburg leiding aan geeft

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van Breda wordt mandaat verleend om namens het college van de gemeente Altena alle besluiten te nemen en andere rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor subsidiëring van de uitvoering van het verkennend onderzoek zoals opgenomen in het ‘Uitvoeringsplan gemeentelijke taken Wet verplichte ggz van de gemeenten in West-Brabant’, tenzij:

 • -

  een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet, dan wel

 • -

  het subsidiebedrag het bedrag zoals daartoe opgenomen in de gemeentebegroting te boven gaat.

Artikel 2  

Onder het bepaalde in artikel 1 wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van de uitvoering van het verkennend onderzoek in de 10 gemeenten van de subregio Breda;

 • b.

  het nemen van beslissingen op eventuele bezwaarschriften en het voeren van eventuele beroepsprocedures.

Artikel 3  

Het college van burgemeester en wethouders van Breda is bevoegd om aan medewerkers van Breda een of meerdere ondermandaten te verlenen voor de bevoegdheden zoals in artikel 2 genoemd.

Artikel 4  

De mandatarissen als bedoeld in artikel 1 accepteren schriftelijk uitdrukkelijk de mandaatverlening, zoals in dit besluit is omgeschreven.

Artikel 5  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit subsidiëring verkennend onderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Aldus besloten op 9 december 2019

de secretaris

drs. A.J.E. van der Werf – Bramer