Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,

 

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het mandaatbesluit van de gemeente Altena;

 • b.

  het verantwoordelijk bestuursorgaan op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg draagt voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

 • c.

  het verantwoordelijk bestuursorgaan zorg draagt voor het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

 • d.

  het verantwoordelijk bestuursorgaan binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg draagt voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten verleend met verplichte zorg;

 • e.

  de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan voor een betrokkene uit onze gemeente (ingezeten of overwegend verblijft) overleg voert met het verantwoordelijk bestuursorgaan;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

 

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

Ondermandaatbesluit collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Artikel 1 Mandaatverlening Besluit

 • 1.

  Aan de directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van artikel 5:1  van de Wvggz: het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

 • 2.

  Aan de bestuurder van GGz Breburg wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van

  • a.

   artikel 5:2,tweede lid Wvggz: het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak;

  • b.

   artikel 5:2: het berichten van degene die een melding heeft gedaan;

  • c.

   artikel 5:3 van de Wvggz: het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

Artikel 2 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  De directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 1 lid 1 is bevoegd om ondermandaat voor zijn mandaat te verlenen;

 • 2.

  De bestuurder als bedoeld in artikel 1 lid 2 is bevoegd om ondermandaat voor zijn mandaat te verlenen;

 • 3.

  De gemeentesecretaris van Altena kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

 

Artikel 3 Acceptatie mandaatnemer

De mandatarissen als bedoeld in artikel 1 accepteren schriftelijk uitdrukkelijk de mandaatverlening, zoals in dit besluit is omgeschreven.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit collegebevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Gemeente Altena,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer,

gemeentesecretaris