Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Publicatiedatum:
dinsdag 31 december 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Altena,

 

Overwegende dat:

 

 • a.

  aan hem mandaat is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het mandaatbesluit van de gemeente Altena;

 • b.

  de burgemeester op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ten aanzien van een persoon die zich in zijn gemeente bevindt, een crisismaatregel kan nemen;

 • c.

  de burgemeester hiervoor degene voor wie de crisismaatregel genomen wordt, op grond van de Wvggz moet horen

 • d.

  de burgemeester voor de uitvoering van artikel 8:1, vijfde lid van de Wvggz de hulp van ambtenaren van de politie kan inroepen

 • e.

  een efficiëntere besluitvorming wordt bereikt indien de mandatarissen deze taak en bevoegdheid als bedoeld onder d. en e. in naam van het verantwoordelijk bestuursorgaan uitoefent;

 • f.

  gemandateerden/ gemachtigden met mandaatverlening/ machtiging hebben ingestemd;

 • g.

  gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

 

Besluit

 

Vast te stellen:

 

Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Artikel 1 Mandaatverlening Besluit

 • 1.

  Aan de directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van artikel 7:1, derde lid, onder a, van de Wvggz: het in de gelegenheid stellen van de betrokkene om te worden gehoord.

 • 2.

  Aan de hulpofficieren van justitie wordt ondermandaat verleend om namens het verantwoordelijk bestuursorgaan al die besluiten te nemen die het verantwoordelijk bestuursorgaan bevoegd is te nemen op grond van artikel 8:1, vijfde lid van de Wvggz: het inroepen van de hulp van ambtenaren van politie.

Artikel 2 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  De directeur-bestuurder als bedoeld in artikel 1 lid 1 is bevoegd om ondermandaat voor zijn mandaat te verlenen;

 • 2.

  De gemeentesecretaris van Altena kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

Artikel 3 Acceptatie mandaatnemer

De directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant accepteert schriftelijk uitdrukkelijk de mandaatverlening, zoals in dit besluit is omgeschreven.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2020;

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Gemeente Altena,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer,

gemeentesecretaris