Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020)

Publicatiedatum:
donderdag 2 januari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent mandaat, volmacht en machtiging (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel aan het college;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 171, lid 2 van de Gemeentewet;

 

besluit: vast te stellen het navolgende:

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Altena.

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Altena als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte.

 • c.

  de directie: de directeuren gezamenlijk.

 • d.

  de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Altena en tevens algemeen directeur.

 • e.

  een directeur: een lid van de directie.

 • f.

  de teammanager: de leidinggevende van een team met een hiërarchische bevoegdheid over de medewerkers binnen dat team.

 • g.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • h.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de mandaathouder aan een ander.

 • i.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet.

 • j.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Mandaat gemeentesecretaris en ondermandaat

 • 1.

  Met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1 wordt aan de gemeentesecretaris mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden.

 • 2.

  Ondermandaat door de gemeentesecretaris is toegestaan tenzij de bevoegdheid bij of krachtens de wet aan de gemeentesecretaris wordt verleend of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet.

 • 3.

  Ondermandaat door de teammanagers aan een of meer onder hem ressorterende medewerkers is toegestaan.

 • 4.

  Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De gemeentesecretaris is bevoegd om mandaten die aan onder hem ressorterende medewerkers zijn verleend, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te wijzigen of in te trekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bekendgemaakt, tenzij het om een concrete, individuele en eenmalige aangelegenheid gaat.

Artikel 3 Uitoefening mandaat

 • 1.

  Het college respectievelijk de burgemeester kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de mandaathouder bij de uitoefening van een bevoegdheid belangrijke bestuurlijke aspecten zijn betrokken, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan de betreffende portefeuillehouder. Deze kan bepalen dat de zaak ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd.

 • 3.

  De bepalingen in het tweede lid gelden, voor zover toepasbaar, ook voor namens de burgemeester te nemen besluiten.

Artikel 4 Algemene bepalingen/uitzonderingen mandaat

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   volmacht;

  • b.

   machtiging.

 • 2.

  De mandaathouder kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 3.

  Geen mandaat wordt verleend indien artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

 • 4.

  Daar waar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit omvat dit tevens de bevoegdheid tot ondertekening, tenzij dit wettelijk is uitgesloten.

 • 5.

  Daar waar volmacht is gegeven om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten omvat dit tevens de opdracht van de burgemeester aan de gevolmachtigde tot vertegenwoordiging van de gemeente als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet (o.a. ondertekening overeenkomst).

Artikel 5 Vervanging mandaathouder

 • 1.

  Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris wordt deze vervangen door een directeur.

 • 2.

  Een teammanager kan een andere teammanager vervangen.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.
  • a.

   Indien het gemandateerde besluit ondertekend wordt geschiedt dit door vermelding namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder en zijn/haar handtekening.

  • b.

   Indien het gemandateerde besluit niet ondertekend wordt vermeld het besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder.

 • 2.

  In publicaties en openbare kennisgevingen wordt volstaan met het vermelden van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 7 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Mandaatbesluit Altena 2019 – versie 2, vastgesteld op 22 januari 2019, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020”.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 17 december 2019.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

De burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 

BIJLAGE 1 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 2, eerste lid van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020, blijven voorbehouden aan het college respectievelijk de burgemeester

 

 • A.

  Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het vaststellen 1 van algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels, voor zover deze niet door de raad worden vastgesteld.

 • 3.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar indien deze afwijkt van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.

 • 4.

  Het nemen van besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, die betrekking hebben op een ramp als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.

 • 5.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om planschade en nadeelcompensatie.

 • 6.

  Het nemen van besluiten om bezwaar of (administratief) (hoger) beroep aan te tekenen of een verzoek om (wijziging of opheffing van) een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen namens de gemeente of het gemeentebestuur in administratiefrechtelijke procedures.

 • 7.

  Het nemen van besluiten op schriftelijk ingediende klachten die zijn gericht tegen het functioneren van een lid van het college, een directielid of een teammanager.

 • 8.

  Het opleggen van geheimhouding als bedoeld in de artikelen 25 en 55 van de Gemeentewet en het opheffen daarvan.

 • 9.

  Het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak op grond van de inspraakverordening als bedoeld in artikel 150 Gemeentewet.

 • 10.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan.

 • 11.

  Het nemen van besluiten waarbij wordt afgeweken van het beleid, richtlijnen en/of voorschriften, bij omgevingsrecht aangelegenheden met uitzondering van binnenplans afwijken van een bestemmingsplan of beheersverordening en bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (voorheen zogenaamde kruimelgevallen).

 • 12.

  Het nemen van besluiten, indien ter voorbereiding van deze besluiten een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) is gevoerd en zienswijzen, bedenkingen of inspraakreacties zijn ingebracht.

 • 13.

  Het nemen van beslissingen die zijn neergelegd in een document, gericht tot:

  • a.

   de raad;

  • b.

   de Koning en andere leden van het Koninklijk Huis;

  • c.

   de raad van ministers van het Koninkrijk, de ministerraad of een daaruit gevormde onderraad of commissie, ministers en staatssecretarissen;

  • d.

   de voorzitter van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal of van een uit die Kamergevormde commissie;

  • e.

   de vice-president van de Raad van State;

  • f.

   de president van de Algemene Rekenkamer;

  • g.

   de Ombudsvoorziening, voor zover het correspondentie betreft terzake van formele klachten;

  • h.

   enig bestuursorgaan van een provincie, waterschap of een hoogheemraadschap, voor zover geen sprake is van een aanvraag voor een subsidie, vergunning, ontheffing of vrijstelling ten behoeve van de gemeente Altena.

 • 14.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden het nemen van een besluit op grond van de Wet tijdelijk huisverbod en de Opiumwet.

 • 15.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden het nemen van een besluit inzake een crisismaatregel op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

 • 16.

  Aan de burgemeester blijft voorbehouden het nemen van een besluit inzake inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.

 • 17.

  Aan de burgemeester blijven voorbehouden de in de Gemeentewet aan hem toegekende openbare orde bevoegdheden.

 • 18.

  Aan de burgemeester blijven voorbehouden de in Afdeling 15 van de geldende Algemene plaatselijke verordening (APV) aan hem toegekende bevoegdheden, inclusief het opleggen van een last onder dwangsom of onder bestuursdwang naar aanleiding van een schending van de zorgplicht als bedoeld in lid 1 van artikel 2:79 APV.

 

Privaatrecht

 

Aanbestedingen

 • 1.

  Het nemen van besluiten om af te wijken van het vastgestelde aanbestedingsbeleid.

 • 2.

  Het nemen van gunningsbesluiten en het afsluiten van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten boven het bedrag van de budgetten waarover de gemeentesecretaris als hoofdbudgethouder een bevoegdheid is verstrekt middels het vaststellen van de programmabegroting.

 

Contracten

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, en bestuursovereenkomsten.

 • 2.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten met een financiële waarde buiten de toegekende budgetten en vastgestelde kaders.

 • 3.

  Het besluit tot het aangaan van overeenkomsten indien:

  • a.

   op grond van de Gemeentewet het college de raad vooraf over de overeenkomst moet informeren, omdat de raad daarom heeft verzocht;

  • b.

   op grond van de Gemeentewet de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ten aanzien van de overeenkomst ter kennis van het college te brengen omdat deze ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben;

  • c.

   de raad ter zake om informatie heeft gevraagd.

 • 4.

  Het afgeven van garanties, borgstellingen en dergelijke, hoe ook genaamd.

 

Civiele (en strafrechtelijke) procedures

 • 1.

  Het besluit tot het aangaan van civiele procedures, met uitzondering van civiele procedures ten aanzien van werknemers van de gemeente Altena.

 • 2.

  Het besluit hoger beroep of cassatie aan te tekenen namens de gemeente of het gemeentebestuur in civiele procedures.

 • 3.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, niet zijnde:

  • -

   arbitrage of

  • -

   het voorleggen van geschillen aan scheidslieden voor zover afspraken daarover vooraf schriftelijk zijn vastgelegd, of geschilbeslechting als bedoeld in artikel 11.5 CAO Gemeenten.

 • 4.

  Het treffen van een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure, indien hiervoor geen financiële middelen op de vigerende begroting beschikbaar zijn.

 

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen, niet zijnde vorderingen in het kader van belastingheffing of een schikking in een civiele of strafrechtelijke procedure.

 • 3.

  Het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen/legaten/schenkingen.

 • 4.

  Het besluit tot het doen van een schenking.

 • 5.

  Het aanvaarden van een aanbod tot sponsoring.

 • 6.

  Het aanvragen van surseance van betaling en faillissement.

 • 7.

  Het nemen van besluiten over verzoeken om schadevergoeding boven een bedrag ad € 5.000,- voor zover dergelijke verzoeken op grond van de verzekeringspolis niet aan de verzekeraar moeten worden overgedragen.

 • 8.

  Bevoegdheden zoals opgenomen in het Treasurystatuut.

 

 

 • B.

  Personeelsaangelegenheden

 

 • 1.

  Alle rechtshandelingen ten aanzien van de gemeentesecretaris, zoals: het aangaan, wijzigen en beëindigen/opzeggen van een arbeidsovereenkomst, schorsing, het overeenkomen van salaris bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, het geven van extra salarisverhoging en persoonlijke toelage(n ).

 • 2.

  Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris als bedoeld in artikel 102 Gemeentewet.

 • 3.

  Vaststellen gedragscode als bedoeld in artikel 4, lid 3, Ambtenarenwet;

 • 4.

  Vaststellen Integriteitsbeleid en verantwoording als bedoeld in respectievelijk artikel 4, lid 1 en lid 4, Ambtenarenwet ;

 • 5.

  Aanwijzing van ambtenaren en/of financiële belangen als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en onder d, Ambtenarenwet;

 • 6.

  Vaststellen regeling melden vermoeden misstanden als bedoeld in artikel 5, lid 1, aanhef en onder e, Ambtenarenwet;

 • 7.

  Uitvoering geven aan artikel 8 Ambtenarenwet waar het nevenfuncties van de gemeentesecretaris betreft;

 • 8.

  Opzeggen arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3 onderdeel a BW, juncto lid 1 van dat artikel en het indienen van een verzoek om toestemming daartoe bij de Cao Ontslagcommissie dan wel de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 • 9.

  Het onverwijld opzeggen van een arbeidsovereenkomst om een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:677, lid 1 BW.

 • 10.

  Verzoek om vrijstelling aan het LOGA, als bedoeld in artikel 1.3, lid 1 CAO Gemeenten.

 • 11.

  Aanwijzen vertegenwoordiger(s) voor het lokaal overleg als bedoeld in artikel 12.1, lid 4, CAO Gemeenten.

 • 12.

  Vaststellen sociaal statuut als bedoeld in artikel 12.2, lid 4, CAO Gemeenten.

 • 13.

  Vaststellen sociaal plan als bedoeld in artikel 12.2, lid 5, CAO Gemeenten.

 

 • C.

  Overige aangelegenheden

 

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente Altena in bestuurs- en toezichthoudende organen van publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 van de Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet.

 • 5.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.

 • 6.

  Het aanwijzen van een gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.