Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging (Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren)

Publicatiedatum:
donderdag 13 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Altena houdende regels omtrent ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging (Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, van de gemeente Altena,

 

Overwegende dat aan hem bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 mandaat, volmacht en machtiging is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020;

 

overwegende, dat het doelmatig is dat de gemeentesecretaris gebruik maakt van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging, bij de uitoefening van de aan hem toegekende bevoegdheden als bedoeld in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020;

 

gelet op de Gemeentewet, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en lid 2 van artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020;

 

besluit:

 

vast te stellen:

 

 

Besluit ondermandaat , ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren

Artikel 1 Definities

In dit besluit en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Altena;

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Altena als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c.

  de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Altena en tevens algemeen directeur;

 • d.

  de directeuren: de directeur interne oriëntatie en de directeur externe oriëntatie;

 • e.

  de teammanager: de leidinggevende van een team met een hiërarchische bevoegdheid over de medewerkers binnen dat team;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen, als bedoeld in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • g.

  ondermandaat: het verlenen van mandaat door de mandaathouder aan een ander;

 • h.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • j.

  mandaathouder: de functionaris die namens het bestuursorgaan een bevoegdheid uitoefent.

Artikel 2 Ondermandaat aan de directeuren

 • 1.

  Aan de directeur interne oriëntatie en de directeur externe oriëntatie wordt ondermandaat verleend van de aan de gemeentesecretaris bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 gemandateerde bevoegdheden, met uitzondering van:

  • a.

   bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan de gemeentesecretaris zijn toegekend;

  • b.

   bevoegdheden waarvan de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet;

  • c.

   de in bijlage 1 opgenomen bevoegdheden.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid worden de in bijlage 2 opgenomen bevoegdheden slechts aan de daarbij genoemde functionarissen gemandateerd.

 • 3.

  Ondermandaat door de directeuren is niet toegestaan.

Artikel 3 Uitoefening ondermandaat

 • 1.

  De secretaris kan instructies geven over de wijze waarop de gemandateerde bevoegdheden worden uitgeoefend.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de mandaathouder bij de uitoefening van een bevoegdheid belangrijke bestuurlijke aspecten zijn betrokken, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan de betreffende portefeuillehouder. Deze kan bepalen dat de zaak ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders moet worden voorgelegd.

 • 3.

  De bepalingen in het tweede lid gelden, voor zover toepasbaar, ook voor namens de burgemeester te nemen besluiten.

Artikel 4 Algemene bepalingen/uitzonderingen ondermandaat

 • 1.

  Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   volmacht;

  • b.

   machtiging.

 • 2.

  De mandaathouder maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts gebruik ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de onder hem ressorterende teams of tot het aan hem opgedragen aandachtsgebied/project.

 • 3.

  De mandaathouder kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

 • 4.

  Geen mandaat wordt verleend indien artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

 • 5.

  Wanneer een te nemen besluit het taakgebied van de andere directeur raakt, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan die andere directeur. Indien geen overeenstemming wordt bereikt legt de mandaathouder de zaak voor aan de gemeentesecretaris.

 • 6.

  Wanneer een te nemen besluit het werkterrein van de teams welke toebedeeld zijn aan de gemeentesecretaris raakt, legt de mandaathouder de zaak vooraf voor aan de gemeentesecretaris.

 • 7.

  Daar waar een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit omvat dit tevens de bevoegdheid tot ondertekening, tenzij dit wettelijk is uitgesloten.

 • 8.

  Daar waar volmacht is gegeven om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten omvat dit tevens de opdracht van de burgemeester aan de gevolmachtigde tot vertegenwoordiging van de gemeente als bedoeld in artikel 171, lid 2, van de Gemeentewet (o.a. ondertekening overeenkomst).

Artikel 5 Vervanging mandaathouder

Bij afwezigheid van de directeur interne oriëntatie wordt deze vervangen door de directeur externe oriëntatie. Bij afwezigheid van de directeur externe oriëntatie wordt deze vervangen door de directeur interne oriëntatie.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

   

  • a.

   Indien het gemandateerde besluit wordt ondertekend geschiedt dit door vermelding namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder en zijn/haar handtekening.

  • b.

   Indien het gemandateerde besluit niet ondertekend wordt vermeld het besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, gevolgd door de naam en functieaanduiding van de mandaathouder.

 • 2.

  In publicaties en openbare kennisgevingen wordt volstaan met het vermelden van het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren”. 

Vastgesteld door de secretaris van de gemeente Altena op 3 februari 2020.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

BIJLAGE 1 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 2, eerste lid van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren blijven voorbehouden aan de gemeentesecretaris

 

Behoort bij het Besluit ondermandaat , ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren, vastgesteld d.d. 27 januari 2020

 

A. Bestuurlijk-Juridische aangelegenheden

 

Publiekrecht

 

 • 1.

  Het nemen van een beslissing op bezwaar.

 • 2.

  Het nemen van besluiten op schriftelijk ingediende klachten die zijn gericht tegen het functioneren van een werknemer.

 • 3.

  Het aanwijzen van vertegenwoordigers van de gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen in rechtsgedingen en bij de hoorzittingen van de commissie voor de bezwaarschriften.

ICT

 

 • 1.

  Vaststellen 1 Tactische Informatiebeveiligingsbeleid alsmede de organisatie van de uitvoering van dit beleid.

 

Privaatrecht

 

Aanbestedingen

 

n.v.t.

 

Contracten

 

 • 1.

  Het ontbinden van een overeenkomst.

Civiele (en strafrechtelijke) procedures

 

 • 1.

  Het aanwijzen van vertegenwoordigers van de gemeente en de gemeentelijke bestuursorganen in civiele procedures.

Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

 • 1.

  het ontzeggen van de toegang tot gebouwen/terreinen die in eigendom of gebruik zijn bij de gemeente, met uitzondering van schoolgebouwen.

B. Personeelsaangelegenheden

 

 • 1.

  Aangaan van een vaststellingsovereenkomst met werknemers .

 • 2.

  Alle rechtshandelingen ten aanzien van de directeuren en teammanagers, zoals het aangaan, wijzigen en beëindigen/opzeggen van de arbeidsovereenkomst, schorsing, het overeenkomen van salaris bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, het geven van (flexibele) beloning, verlof, toelagen en vergoedingen etc.

 • 3.

  Het toepassen van hardheidsclausules van alle vastgestelde (uitvoerings-) regelingen/aanvullende regels met betrekking tot personeelsaangelegenheden.

 • 4.

  Uitvoering geven aan artikel 8 Ambtenarenwet voor waar het nevenfuncties van directeuren en teammanagers betreft.

 • 5.

  Opzeggen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, Ambtenarenwet.

 • 6.

  Opschorten betaling loon als bedoeld in artikel 7:629, lid 6 BW.

 • 7.

  Opzeggen arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3 onderdelen b t/m i BW, juncto lid 1 van dat artikel en het indienen van een verzoek om toestemming daartoe bij de Cao Ontslagcommissie dan wel de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

 • 8.

  Indienen verzoekschrift bij de rechter tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst en/of schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst.

 • 9.

  Toepassen hardheidsclausule als bedoeld in artikel 1.7 CAO Gemeenten.

 • 10.

  Vaststellen functies, functiebeschrijving, (systeem van) functiewaardering en conversietabel als bedoeld in artikel 3.1, leden 1, 2 en 3 CAO Gemeenten.

 • 11.

  Verbinden aanvullende voorwaarden aan een salarisverhoging, als bedoeld in artikel 3.4, lid 3 CAO Gemeenten.

 • 12.

  Geven van een extra periodieke salarisverhoging, als bedoeld in artikel 3.4, lid 4 CAO Gemeenten.

 • 13.

  Geven van een functioneringstoelage als bedoeld in artikel 3.8 CAO Gemeenten.

 • 14.

  Geven van een arbeidsmarkttoelage als bedoeld in artikel 3.9 CAO Gemeenten.

 • 15.

  Vaststellen regeling voor toekenning inconveniëntentoelage, als bedoeld in artikel 3.14 CAO Gemeenten.

 • 16.

  Geven van een garantietoelage als bedoeld in artikel 3.15 CAO Gemeenten.

 • 17.

  Vaststellen regeling voor toekenning bedrag voor uitstekend functioneren of bijzondere prestaties, als bedoeld in artikel 3.18 CAO Gemeenten.

 • 18.

  Afwijken van artikel 3.19 CAO Gemeenten als bedoeld in lid 9 van dat artikel.

 • 19.

  Vaststellen regeling voor reis- en verblijfskostenvergoeding als bedoeld in artikel 3.21 CAO Gemeenten.

 • 20.

  Vaststellen regeling voor reiskostenvergoeding woon-werk, als bedoeld in artikel 3.22, lid 1, CAO Gemeenten.

 • 21.

  In overleg met werknemer een andere vorm van compensatie bepalen als bedoeld in artikel 3.22, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 22.

  Toevoegen bronnen en doelen aan het IKB als bedoeld in respectievelijk artikel 4.2, lid 5 en artikel 4.3, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 23.

  Overeenkomen tijdelijke uitbreiding formele arbeidsduur per week als bedoeld in artikel 5.1, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 24.

  Vaststellen werktijdenregeling als bedoeld in artikel 5.2 CAO Gemeenten.

 • 25.

  Het aanwijzen van dagen als bedoeld in artikel 5.3, lid 4, CAO Gemeenten.

 • 26.

  Vaststellen werktijden als bedoeld in artikel 5.4, lid 10, CAO Gemeenten.

 • 27.

  Bespreken afspraken over werktijden in de organisatie met de ondernemingsraad, als bedoeld in artikel 5.4, lid 12, CAO Gemeenten.

 • 28.

  Stellen aanvullende regels ter uitvoering van artikel 5.4 CAO Gemeenten, als bedoeld in lid 13 van dat artikel.

 • 29.

  Vaststellen bijzondere regeling voor de werktijden, als bedoeld in artikel 5.5 CAO Gemeenten.

 • 30.

  Stellen aanvullende regels ter uitvoering van artikel 5.5 CAO Gemeenten, als bedoeld in lid 7 van dat artikel.

 • 31.

  Stellen aanvullende regels met betrekking tot het niet mogen verrichten van betaald werk tijdens het betaalde ouderschapsverlof, als bedoeld in artikel 6.10, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 32.

  Vaststellen regeling voor lokale vormen van verlof, als bedoeld in artikel 6.13 CAO Gemeenten.

 • 33.

  Uitvoering artikel 6.14 CAO Gemeenten m.b.t. onbetaald verlof.

 • 34.

  Beëindigen onbetaald verlof in schrijnende gevallen, als bedoeld in artikel 6.17, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 35.

  Stellen aanvullende regels met betrekking tot politiek verlof als bedoeld in artikel 6.18 CAO Gemeenten.

 • 36.

  Stellen aanvullende regels over het recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid, als bedoeld in artikel 7.1, lid 6, CAO Gemeenten.

 • 37.

  Doorbetalen volledige salaris en salaristoelage(n) als bedoeld in artikel 7.1, lid 7, CAO Gemeenten.

 • 38.

  Vaststellen opleidingsplan voor de organisatie als bedoeld in artikel 8.5, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 39.

  Vaststellen regeling Van werk naar werk-traject als bedoeld in artikel 9.1, lid 2, CAO Gemeenten.

 • 40.

  Bepalen datum waarop de werknemer boventallig wordt, als bedoeld in artikel 9.5 CAO Gemeenten.

 • 41.

  Beëindigen Van werk naar werk-traject als bedoeld in artikel 9.10, lid 1 CAO Gemeenten.

 • 42.

  Opzeggen arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.12, lid 2, en artikel 9.13, lid 2 CAO Gemeenten.

 • 43.

  Tussentijds beëindigen van het Van werk naar werk-traject en een ontslagprocedure starten als bedoeld in artikel 9.14, lid 2, aanhef en onder b. CAO Gemeenten.

 • 44.

  Afkopen na -wettelijke uitkering als bedoeld in artikel 10.10 CAO Gemeenten.

 • 45.

  Afkoop reparatie-uitkering als bedoeld in artikel 10.19 CAO Gemeenten.

 • 46.

  Treffen passende regeling met werknemer, als bedoeld in artikel 10.24 CAO Gemeenten.

 • 47.

  Vaststellen regeling over het geven, reinigen en herstellen van de kleding als bedoeld in artikel 11.1, lid 4, CAO Gemeenten.

 • 48.

  Stellen van voorwaarden aan gebruik motorrijtuig door werknemer. Als bedoeld in artikel 11.3, lid 2 CAO Gemeenten

 • 49.

  Schorsen van werknemer(s) als bedoeld in artikel 11.4 CAO Gemeenten.

 • 50.

  Instellen van of aansluiten bij een geschillencommissie als bedoeld in artikel 11.5, CAO Gemeenten.

 • 51.

  Voorleggen geschil aan de geschillencommissie als bedoeld in artikel 11.5 CAO Gemeenten.

 • 52.

  Voeren van het lokaal overleg met de vakbonden als bedoeld in artikel 12.1 CAO Gemeenten.

 • 53.

  Informeren vakbonden over voornemen tot een belangrijke wijziging in de organisatie als bedoeld in artikel 12.2, lid 3 CAO Gemeenten.

 • 54.

  Vastleggen afspraken met de vakbonden over de werkwijze van het lokaal overleg in een reglement, als bedoeld in artikel 12.3, lid 1, CAO Gemeenten.

 • 55.

  Stellen aanvullende regels als bedoeld in artikel 12.4 CAO Gemeenten, als bedoeld in lid 8 van dat artikel.

 • 56.

  Sluiten convenant met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 13.1 CAO Gemeenten.

BIJLAGE 2 Aangelegenheden welke ingevolge artikel 2, tweede lid van het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – directeuren blijven voorbehouden aan bepaalde functionarissen

 

Behoort bij het Besluit ondermandaat , ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris - directeuren, vastgesteld d.d. 27 januari 2020

 

 • 1.

  Aan de teammanager Bestuursondersteuning wordt ondermandaat verleend tot het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.