Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Woudrichem, gemeente Altena

Publicatiedatum:
dinsdag 18 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Woudrichem, gemeente Altena

Burgemeester en wethouders van Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

kennis genomen van het advies en het verzoek van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena met betrekking tot de overbrenging van de archiefblokken Gemeentebestuur Woudrichem 2001-2010 en 2011-2018;

b e s l u i t e n:

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van de archieven Gemeentebestuur Woudrichem 2001-2010 en 2011-2018 zulks met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden volgens de hierna gegeven specificatie.

 

Daarbij zijn naast de beperkingsgrond de betrokken inventarisnummers, dossieromschrijving en het daaraan verbonden jaar van openbaarmaking vermeld.

 

Archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2001-2010

Inventaris-nummer

Omschrijving

Periode

Openbaar in

Wettelijke grondslag

601

Benoeming, herbenoeming, ontslag burgemeester dr. F.A. Petter

2005-2013

2089

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

 

Archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2011-2018

Inventaris-nummer

Omschrijving

Periode

Openbaar in

Wettelijke grondslag

19

Benoeming raadsleden

2010-2014

2090

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

365

Benoeming raadsleden

2014-2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

5

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders januari t/m juni 2011

2011

2087

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

6

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders juli t/m december 2011

2011

2087

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

12

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2012

2012

2088

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

27

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2013

2013

2089

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

84

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2014

2014

2090

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

98

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2015

2015

2091

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

134

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2016

2016

2092

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

192

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2017

2017

2093

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

483

Niet openbare notulen college van burgemeester en wethouders 2018

2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a en c

328

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2017

2093

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

329

Toegekende koninklijke onderscheidingen

2018

2094

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

586

Benoeming ambtenaren burgerlijke stand

2016

2067

Archiefwet art. 15, eerste lid, sub a

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archieven.

 

Wijk en Aalburg, 22 januari 2020.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.