Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de teamleider van de afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing toezichthouders t.b.v. samenwerking Baronie Interventie Team (Besluit tot de aanwijzing van toezichthouders t.b.v. samenwerking Baronie Interventie Team)

Publicatiedatum:
dinsdag 25 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de teamleider van de afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing toezichthouders t.b.v. samenwerking Baronie Interventie Team (Besluit tot de aanwijzing van toezichthouders t.b.v. samenwerking Baronie Interventie Team)

De teamleider Veiligheid Toezicht en Handhaving, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

Overwegende dat:

 

het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

de hiervoor genoemde bevoegdheid is gemandateerd aan de gemeentesecretaris en is ondergemandateerd aan de teamleider Veiligheid Toezicht en Handhaving;

 

de gemeenten Alphen, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert deelnemen aan een samenwerking voor wat betreft toezicht en handhaving in het politiedistrict de Baronie (hierna: de Baronie);

 

de deelnemende gemeenten een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan waarin de operationele en beheersmatige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de deelnemende gemeenten formeel zijn vastgelegd;

 

het aanwijzing van de toezichthouders alleen gericht is op de naleving van de wet- en regelgeving betreffende de:

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Woningwet;

 • Wet milieubeheer;

 • Algemene plaatselijk verordening;

binnen het samenwerkingsgebied;

 

De toezicht- en handhavende taken zullen worden uitgevoerd door Buitengewoon opsporingsambtenaren (hierna te noemen: Boa’s) en of Toezichthouders, die voldoen aan de eisen zoals deze bij of krachtens wet zijn gesteld;

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

 

Besluit

 

Vast te stellen het volgende aanwijzingsbelsuit:

Artikel 1 aanwijzing toezichthouders

 • 1.

  Met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als toezichthouders t.b.v. het Baronie Interventie Team (BIT):

  De Buitengewoon Opsporingsambtenaren en of Toezichthouders van de gemeenten Alphen, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Oosterhout en Zundert, die belast zijn met de handhaving van de hierboven genoemde wetgeving, zoals deze zijn opgenomen in het bijgevoegde en bij dit besluit behorende overzicht;

 • 2.

  De aangewezen toezichthouders te belasten met het toezicht en naleving van het bepaalde bij of krachtens de

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • b.

   Woningwet,

  • c.

   Wet milieubeheer

  • d.

   Algemene Plaatselijke Verordening Altena 2019 (APV);

   en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.

   Alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de genoemde wetten en regelgeving zijn aangegeven.

 • 3.

  De toezicht- en handhavende taken, zoals deze zijn opgenomen in de voornoemde wegeving en de gemeenetelijke verordeningen, waar nodig (gezamenlijk) uit te voeren op elkaars grondgebied, conform de afspraken, gemaakt in het door de deelnemende gemeenten vastgestelde samenwerkingsovereenkomst;

 • 4.

  De toezichthoudende taken alleen worden uitgevoerd met instemming van en onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende deelnemende gemeente;

Artikel 3 reikwijdte

Deze aanwijzing geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Altena.

Artikel 4 citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als " Besluit tot de aanwijzing van toezichthouders t.b.v.samenwerking Baronie Interventie Team”.

Artikel 5 publicatie en inwerkingtreding

Voormeld aanwijzingsbesluit tewordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht kenbaar gemaakt en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2020

 

Aldus vastgesteld d.d 12 februari 2020,

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

____________________________

E. de Ridder

Teammanager Veiligheid Toezicht en Handhaving