Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Almkerk Sjersestraat t.h.v. 18 gele doorgetrokken streep

Publicatiedatum:
maandag 6 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Almkerk Sjersestraat t.h.v. 18 gele doorgetrokken streep

Logo Altena

VB2020-13

 

Gelet op

Artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat de plaatsing van een gele streep, volgens Reglement Verkeersregels Verkeerstekens 1990 Hoofdstuk ll. 9 Stilstaan, artikel 23 g; Verboden stil te staan, moet gebeuren krachtens een Verkeersbesluit., moet gebeuren krachtens een Verkeersbesluit. Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW) en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 1 januari 2020, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Sjersestraat in Almkerk in beheer en eigendom is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat de in- en uitrit wordt geblokkeerd wanneer men parkeert (met vrachtwagens) ter hoogte van huisnummer nr. 18;

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende drie belangen ten grondslag in dit besluit:

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;- het verzekeren van de veiligheid op de weg;- het beschermen van weggebruikers en passagiers.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

dat ter hoogte van Sjersestraat in Almkerk aan de overzijde t.h.v. nr 18 (vanaf het kombord over een lengte van circa 17,5 meter) een gele doorgetrokken streep zal worden geplaatst;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn, dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

dat de bekendmaking van dit Verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 6 april 2020

Namens burgemeester en wethouders van Altena,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.