Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vervallen verklaren verordeningen, gemeente Altena

Publicatiedatum:
woensdag 29 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingVervallen verklaren verordeningen, gemeente Altena

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op het bepaalde in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling;

 

besluit :

 

I. vervallen te verklaren:

 

  • 1.

    de Subsidieverordening individueel muziekonderwijs, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Aalburg op 13 juli 2010;

  • 2.

    de Subsidieverordening muziekonderwijs gemeente Werkendam 2015, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 26 mei 2015;

  • 3.

    de Verordening investeringssubsidies en nderhoudsbijdragen buitensportverenigingen gemeente Woudrichem 2009, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 juni 2009.

II. dat ten aanzien van subsidies waarvoor vóór de vervallenverklaring van de onder I. genoemde verordeningen een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, de onder I. genoemde beleidsregels of subsidieregelingen van kracht blijven.

 

III. dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Altena van 14 april 2020

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet