Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit kruising Bergstraat/Anjelierstraat Wijk en Aalburg aanleggen voetgangersoversteekplaats

Publicatiedatum:
donderdag 30 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit kruising Bergstraat/Anjelierstraat Wijk en Aalburg aanleggen voetgangersoversteekplaats

Logo Altena

VB2019-48

 

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb); het Mandaatbesluit Altena, 1 januari 2020;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de Bergstraat in Wijk en Aalburg in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

Dat de Bergstraat een veelvuldige gekozen doorgaande route is tussen Anjelierstraat en Vlasakker en daarom de verkeersdrukte voor een erftoegangsweg (30 km/h) op dit stuk van de Bergstraat als relatief hoog wordt ervaren;

Dat voetgangers op de Bergstraat door de vele bomen eerder over het hoofd te zien zijn;

Dat de Bergstraat t.h.v. de kruising bij nr. 23 een veel gebruikte schoolroute is;

Dat bij kinderen (/scholieren) het gezichtsveld pas volledig ontwikkeld is rond hun twaalfde jaar en zij vaak nog een onvoldoende inzicht en inschattingsvermogen om een goed beeld te vormen wat er van hun verwacht wordt.

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

 

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende vier belangen ten grondslag in dit besluit:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het beschermen van weggebruikers en passagiers;het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

Het instellen van een oversteekplaats met zebramarkering op de Bergstraat op de kruising met de Anjelierstraat t.h.v. Bergstraat nr. 23. en dit aan te geven door plaatsing van verkeersborden L02F van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

dat de bekendmaking van dit Verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 30-4-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.