Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied - Hoge Maasdijk - 2018’ Woudrichem

Publicatiedatum:
donderdag 31 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Plannen | ruimtelijk

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied - Hoge Maasdijk - 2018’ Woudrichem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena maken bekend dat de gemeenteraad van Woudrichem op 13 november 2018 gewijzigd heeft vastgesteld:

 

 • .

  Het bestemmingsplan ‘Buitengebied - Hoge Maasdijk - 2018’ met plan-ID NL.IMRO.0874.BUITBP201801-VSG1

   

Het plan voorziet in woningbouw, een bedrijfslocatie en een horecagelegenheid op het ‘buitendijks bedrijventerrein’ aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem.

 

Wij maken dit bekend op grond van artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan enkele wijzigingen aangebracht. Dat heeft te maken met ingediende zienswijzen. Ook zijn ambtshalve wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn aangegeven in een lijst van de ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen’. Deze nota behoort bij het raadsbesluit.

 

De wijzigingen betreffen de regels en de verbeelding. Voor wat betreft de regels gaat het om de bestemmingsregels voor Bedrijf (artikel 3.2.2), Natuur (artikel 5.3.2), Woongebied (artikel 6.4.2) en Waterstaat-Bergend rivierbed (artikel 8.5), de Algemene aanduidingsregels (artikel 14.3.2, sub b), een verbodsbepaling met betrekking tot realiseren woonverblijfsruimte beneden een bepaalde hoogte NAP en toevoegen stellen van nadere eisen aan beeldkwaliteit (artikel 6.3.2). De wijzigingen van de verbeelding betreffen de maatvoeringsaanduiding “maximum bouwhoogte” voor wat betreft de bestemming ‘Woongebied”, de begrenzing van de gebiedsaanduiding ‘Waarde-Beschermd Stadsgezicht’ en de maximaal toegestane bouwhoogte ter plaatse van de ‘blokken’ sociale huurwoningen.

Ook zijn aanpassingen aangebracht in de toelichting.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken tot en met 13 maart 2019

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 31 januari 2019 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op 2 manieren bekijken:

 • 1.

  U maakt een afspraak om de documenten te bekijken op het gemeentehuis (Sportlaan 170 in Almkerk). U kunt een afspraak maken via www.gemeentealtena.nl of via (0183) 51 61 00.

 • 2.

  U bekijkt de documenten digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

U kunt in beroep gaan als u belanghebbende bent

U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. U kunt alleen in beroep gaan als:

- Het om een wijziging gaat die door de raad bij vaststelling in het bestemmingsplan is aangebracht.

- Door u tijdig zienswijzen zijn kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad.

- U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

U kunt tot en met 13 maart 2019 in beroep gaan

U gaat in beroep door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

U kunt ook om een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State in Den Haag

Ons besluit blijft geldig totdat de Raad van State heeft besloten over uw beroep. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van ons besluit direct wordt tegengehouden? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.