Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling kernenbudget Altena 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 5 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling kernenbudget Altena 2020

Burgemeester en wethouders van Altena,

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

Overwegende dat het bij de uitvoering van de Subsidieregeling kernenbudget Altena 2020 van belang is een subsidieplafond vast te stellen;

B E S L U I T E N :

vast te stellen het navolgende subsidieplafond:

Artikel 1  

Voor subsidieverlening ten behoeve van bewonersinitiatieven en activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de Subsidieregeling Kernenbudget 2020 geldt voor het jaar 2020 een subsidieplafond van € 65.000,--.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020.

burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Voor de verdeling van bovengenoemde subsidie wordt verwezen naar het bepaalde daarover in de Subsidieregeling kernenbudget Altena 2020.

Bezwaar?  

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG Almkerk

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.