Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie naamgeving openbare ruimte (Reglement Commissie Naamgeving Openbare Ruimte Altena 2020)

Publicatiedatum:
maandag 29 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie naamgeving openbare ruimte (Reglement Commissie Naamgeving Openbare Ruimte Altena 2020)

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Altena besluit op grond van artikel 84 lid 1 van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 • 1.

  een commissie in te stellen onder de naam ‘Commissie Naamgeving Openbare Ruimte gemeente Altena’;

 • 2.

  de taak, samenstelling en werkwijze van deze commissie als volgt te regelen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Commissie: de commissie die het college adviseert over naamgevingen in de openbare ruimte.

Artikel 2. De namencommissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over naamgeving zoals bedoeld in de verordening ‘naamgeving en nummering Altena 2020’, hierna te noemde ‘de commissie’.

Artikel 3. Taak

De commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels zoals vastgesteld in de verordening ‘naamgeving en nummering Altena 2020’, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over aangelegenheden zoals genoemd in de verordening ‘naamgeving en nummering Altena 2020’. Dit advies kan gaan over:

 • a.

  Het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  De verdeling van de woonplaats(en) in wijken en buurten, al dan niet op basis van bouwblokken, en het aanduiden met namen, zo nodig aangevuld met letters en/of nummers;

 • c.

  Het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte (straten en pleinen, bruggen en viaducten, terreinen en landschappelijke gebieden zoals (sport)parken en begraafplaatsen) en aan gemeentelijke gebouwen;

 • d.

  De commissie neemt de door de raad vastgestelde verordening en door het college vastgestelde beleidsregels in acht.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  Door het college aan te wijzen:

  • een vertegenwoordiger en vervanger van Erfgoed Altena;

  • een vertegenwoordiger en vervanger van Cultuurraad Altena (in oprichting);

  • een ambtenaar en vervanger die vanuit zijn/haar functie betrokken is bij straatnaamgeving en huisnummering en die tevens kennis heeft van het grondgebied en wat daar speelt;

 • 2.

  Alle leden (inclusief voorzitter) hebben een gelijkwaardig stemrecht;

 • 3.

  De leden van de commissie worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

Artikel 5. Voorzitter

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter. In principe is de voorzitter belast met de volgende taken:

 • a.

  Het leiden van de vergaderingen van de commissie;

 • b.

  Het handhaven van de orde tijdens de vergadering van de commissie.

Artikel 6. Secretaris

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst als secretaris een ambtenaar aan die deskundig is op het gebied van naamgeving;

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht;

 • 3.

  De secretaris zorgt voor het organiseren van de vergaderingen, de verslaglegging, het schrijven van het advies aan het college en de publicatie van de besluiten.

Artikel 7. Tekenen van stukken

 • 1.

  De voorzitter ondertekent de stukken van de commissie;

 • 2.

  De secretaris ondertekent de stukken van procedurele aard. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

Artikel 8. Deskundigen

De voorzitter is, uit eigen beweging of daartoe gevraagd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie. Zij hebben geen stemrecht.

Artikel 9. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden bedraagt vier jaren vanaf de datum van het besluit van het college tot benoeming van de leden;

 • 2.

  Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is verliest, wordt geacht met ingang van diezelfde datum als zodanig te zijn afgetreden. Bij tussentijdse opvolging is de zittingsduur voor het nieuwe lid gelijk aan die van zijn voorganger, te weten tot het einde van de lopende zittingsduur;

 • 3.

  De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 10. Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen:

  • a.

   Wanneer de voorzitter dit nodig acht, of

  • b.

   Op schriftelijk verzoek van tenminste één lid van de commissie, of

  • c.

   Op schriftelijk verzoek van het college;

 • 2.

  In de gevallen bedoeld onder 1b en 1c belegt de voorzitter de vergadering binnen vier weken na de dag van ontvangst van het schriftelijk verzoek;

 • 3.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld;

 • 4.

  De commissie vergadert slechts als alle drie de leden, dan wel hun vervanger(s), aanwezig zijn;

 • 5.

  Voorstellen van inwoners, bedrijven, dorpsraden, verenigingen of ontwikkelaars worden ter beoordeling en overweging aan de commissie naamgeving aangeboden en in de besluitvorming van naamgeving voor een nieuwe openbare ruimte betrokken;

 • 6.

  De commissie beslist over het uit te brengen advies met meerderheid van stemmen. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dit verlangt. Bij staken van stemmen gaat er geen unaniem advies naar het college. In dat geval beslist het college over de naamgeving waarbij de door de commissie aan te reiken argumenten worden overwogen.

Artikel 11. Vergoeding

Aan een extern commissielid wordt per bijgewoonde vergadering van de commissie ten laste van de gemeente een vergoeding toegekend die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente, conform artikel 3.4.1. Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Reglement Commissie Naamgeving Openbare Ruimte Altena 2020’.

Artikel 13. Bekendmaking

Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 139 van de Gemeentewet bekendgemaakt in het gemeenteblad.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 15. Slotbepaling

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 16 juni 2020

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Toelichting op het Reglement voor de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte  

A. Algemeen

 • In Altena is de naamgeving en nummering van de openbare ruimte geregeld in de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) Altena 2020”. Op basis van deze verordening berust de bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte bij het college;

 • Namen toekennen aan delen van de openbare ruimte is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat mensen, maar ook bijvoorbeeld de hulpdiensten zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is een indeling van de gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers straatnamen voor;

 • Namen voor de openbare ruimte dienen bedacht te worden. Maar tevens dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. De namen moeten bijvoorbeeld eenduidig en niet aanstootgevend zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk;

 • De commissie dient rekening te houden met de afspraken die zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 afgesloten convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post (Stcrt.2006, nr. 218, blz. 27-28), waarin is afgesproken in verband met de binnen Nederland gehanteerde postcodesystematiek terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en begrenzing van woonplaatsen. Er is tevens afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen in de naamgeving aanbrengen die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Hiervan was bijvoorbeeld sprake toen een Friese gemeente besloot de namen van straten en woonplaatsen in het Fries om te zetten. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de naamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die PostNl als gevolg hiervan moet maken bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg pleegt met PostNl over zijn voornemen om wijzigingen aan te brengen in de naamgeving, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem. (zie verder over dit onderwerp het VNG-handboek ‘benoemen, nummeren en begrenzen’ en het algemeen deel van de toelichting op de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Altena 2020);

 • De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte berust bij het college van burgemeester en wethouders. Op basis van artikel 84 van de Gemeentewet kan het college een namencommissie instellen, die het college ten behoeve van deze taak adviseert. De commissie naamgeving openbare ruimte Altena kan naar eigen inzicht en op basis van de eerder door het college vastgestelde beleidsregels namen bedenken voor delen van de openbare ruimte. Op dit gebied bestaan immers geen voorschriften of richtlijnen van hogere overheden;

 • In de lijn met het participatiebeleid is het wenselijk om inwoners van Altena mee te laten denken in de totstandkoming van (straat)namen.

B. Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2

De commissie voor de naamgeving geeft niet alleen namen aan wijken, buurten en straten. Ook het toekennen van namen pleinen, bruggen en viaducten, terreinen en landschappelijke gebieden zoals (sport)parken en begraafplaatsen en gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak.

 

Artikel 4

In het kader van de dualisering kunnen sinds 2002 geen raadsleden meer plaatsnemen in een commissie die adviseert aan het college. In navolging van het participatiebeleid is het wenselijk om inwoners van Altena mee te laten denken in de totstandkoming van namen. Twee instanties, te weten Erfgoed Altena en Cultuurraad Altena (i.o.), toegevoegd met een daartoe aangewezen ambtenaar vormen de namencommissie, bestaande uit totaal drie leden.

 

Artikel 6

De secretaris geen lid van de commissie. Het verdient aanbeveling dat deze persoon wordt aangewezen uit het ambtelijk apparaat.

 

Artikel 10

De commissie wordt in ieder geval door de voorzitter bijeen geroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of namen herzien. Herziening van namen kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer door een gewijzigde verkeerssituatie de bestaande naamgeving niet meer voldoet of de vindbaarheid van panden is bemoeilijkt.