Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Woudrichem

Publicatiedatum:
maandag 6 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - Besluit beperking openbaarheid dossiers gemeente Woudrichem

Burgemeester en wethouders van Altena, voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 13, eerste lid en artikel 15, eerste lid, onder c, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

kennis genomen van het advies annex verzoek van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena met betrekking tot de overbrenging van de archiefblokken Gemeentebestuur Woudrichem 2001-2010 en 2011-2018 en het nadere advies met betrekking tot beperking van de openbaarheid van dossier nr. 723 (objectdossier zwembad AquaAltena) behorend tot het archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2011-2018;

 

b e s l u i t e n:

 

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van dossier nr. 723 (objectdossier zwembad AquaAltena) behorend tot het archiefblok Gemeentebestuur Woudrichem 2011-2018 zulks met het oog op het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden voor de periode tot en met het jaar 2037. Het is de streekarchivaris niet toegestaan genoemd dossier ter inzage te geven zonder voorafgaand overleg met de gemeente Altena.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archieven.

Wijk en Aalburg, 30 juni 2020.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. ing. J. Visser

Teammanager Informatie.

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.