Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties (Beleidsregels aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties Altena 2020)

Publicatiedatum:
maandag 27 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties (Beleidsregels aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is een beleidsregel vast te stellen voor het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en voor de kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties:

 

besluit vast te stellen:

 

de beleidsregels aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties Altena 2020.

 

 

Aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs): een ambtenaar van de burgerlijke stand, aangewezen door het college van burgemeester en wethouders, met één specifieke taak: het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen.

 • b.

  Bruidspaar: het bruidspaar of de te registreren partners.

 • c.

  Huwelijk: het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2. Voorwaarden aanwijzing

 • 1.

  De gemeente Altena kan iemand tot babs voor één dag aanwijzen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de persoon heeft een geldige benoeming of aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs);

  • b.

   de persoon is werkzaam in een andere gemeente als (b)abs en:

  • c.

   de persoon is beëdigd bij de Rechtbank.

 • 2.

  Voldoet de te benoemen babs niet aan de voorwaarden onder 1? Dan kan de gemeente Altena de babs voor één dag aanwijzen onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   De persoon is tenminste 18 jaar;

  • b.

   De persoon levert een verklaring omtrent het gedrag (VOG) in bij de gemeente Altena;

  • c.

   De persoon laat zich beëdigen door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Dit geldt ook als de persoon al eens eerder alleen is benoemd of aangewezen tot babs voor één dag en

  • d.

   De persoon volgt eerst een e-learning trouwambtenaar of een opleiding tot trouwambtenaar.

Artikel 3. Aanvragen

Het college kan slechts een babs voor één dag aanwijzen als:

 • 1.

  De aan te wijzen babs door middel van een aanvraagformulier de gemeente om aanwijzing tot babs voor één dag verzoekt. Hij of zij vult dit formulier online in via de website van de gemeente. Hiervoor moet ingelogd worden met DigiD.

 • 2.

  Heeft de aan te wijzen babs al een benoeming of aanwijzing en is de persoon al beëdigd door de rechtbank? Dan gelden de volgende voorwaarden bij het inleveren van het aanvraagformulier:

  • a.

   de aan te wijzen babs zorgt ervoor dat het aanvraagformulier uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum ingediend is bij de gemeente Altena.

  • b.

   Bij het aanvraagformulier uploadt de aan te wijzen babs de volgende documenten:

   • -

    een kopie van een benoemings- of aanwijzingsbesluit van de gemeente waar de babs werkzaam is en:

   • -

    een kopie van het proces-verbaal van de beëdiging.

 • 3.

  Heeft de aan te wijzen babs nog geen benoeming is de persoon nog niet beëdigd door de rechtbank? Dan gelden de volgende voorwaarden bij het inleveren van het aanvraagformulier:

  • a.

   De aan te wijzen babs zorgt ervoor dat het aanvraagformulier uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum ingediend is bij de gemeente Altena.

  • b.

   Bij het aanvraagformulier uploadt de aan te wijzen babs de volgende documenten:

   • -

    een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) niet ouder dan zes maanden en

   • -

    een certificaat van deelname van de e-learning of opleiding.

Artikel 4. Beëdiging

Na de beëdiging bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant ontvangt de te benoemen babs voor één dag een proces-verbaal van de rechtbank. Pas als de gemeente dit procesverbaal heeft ontvangen , mag de babs voor één dag het huwelijk voltrekken.

Artikel 5. Ceremonie

Als een babs voor één dag het huwelijk voltrekt, dan geldt het volgende:

 • 1.

  De gemeentebode zorgt ervoor dat de huwelijksdocumenten en de toga aanwezig zijn op de huwelijkslocatie;

 • 2.

  Er is altijd een gemeentebode aanwezig bij het huwelijk om een correct verloop van de huwelijksvoltrekking en de afhandeling van de huwelijksdocumenten te monitoren:

 • 3.

  De babs voor één dag draagt bij de huwelijksvoltrekking een toga van de gemeente Altena;

 • 4.

  De gemeente Altena is niet aansprakelijk voor de inhoud en het verloop van de ceremonie, maar wel voor de huwelijksvoltrekking en de huwelijksdocumenten.

Artikel 6. Kosteloos en administratief huwelijk

De babs voor één dag kan geen kosteloos of administratief huwelijk voltrekken. Dit zijn huwelijksvoltrekkingen zonder verdere ceremoniële handelingen.

Artikel 7. Vergoeding

De babs voor één dag krijgt geen vergoeding van de gemeente Altena voor de voltrekking van het huwelijk. Ook vergoedt de gemeente Altena geen (reis)kosten.

Artikel 8. Kosten

 • 1.

  Het bruidspaar betaalt de kosten voor de huwelijksvoltrekking volgens de dan geldende legesverordening;

 • 2.

  Het bruidspaar betaalt de kosten voor de aanwijzing van de babs voor één dag volgens de dan geldende legesverordening.

 

Kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties

Artikel 9. Kosteloze huwelijken

Voor een kosteloos huwelijk gelden de volgende regels:

 • 1.

  Bruidsparen kunnen alleen kosteloos trouwen op maandag en dinsdag om 9.00 uur;

 • 2.

  Het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer in het gemeentehuis in Almkerk;

 • 3.

  Alleen het bruidspaar met maximaal 4 getuigen mogen aanwezig zijn;

 • 4.

  De ceremonie is alleen voor ‘ja-woord’ en tekenen van de akte bij een huwelijk, het tekenen van de akte bij een geregistreerd partnerschap en eventueel wisselen van ringen. Het is dan ook niet mogelijk om een persoonlijke invulling aan de ceremonie te geven door bijvoorbeeld een toespraak te houden, muziek af te spelen, champagne te drinken of confetti te strooien. Daarmee geven we invulling aan het wettelijke recht om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan;

 • 5.

  De ceremonie duurt maximaal 10 minuten;

 • 6.

  Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Altena voltrekt het huwelijk;

 • 7.

  Het bruidspaar kan niet kiezen welke ambtenaar het huwelijk sluit;

 • 8.

  Er is geen voorbereidend gesprek tussen het bruidspaar en de ambtenaar die het huwelijk sluit.

Artikel 10. Administratieve huwelijken

Voor een administratief huwelijk gelden de volgende regels:

 • 1.

  Bruidsparen kunnen een administratief huwelijk laten voltrekken op maandag tot en met donderdag om 11.00 uur;

 • 2.

  Het huwelijk wordt voltrokken in een spreekkamer in het gemeentehuis van Almkerk;

 • 3.

  Er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn (inclusief bruidspaar en getuigen);

 • 4.

  Tijdens de ceremonie houdt de ambtenaar een standaard toespraak;

 • 5.

  Het administratieve huwelijk duurt maximaal 20 minuten;

 • 6.

  Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Altena voltrekt het huwelijk. Is deze niet beschikbaar, dan kan een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk voltrekken;

 • 7.

  Het bruidspaar kan niet kiezen welke ambtenaar het huwelijk sluit;

 • 8.

  Er is geen voorbereidend gesprek tussen het bruidspaar en de ambtenaar die het huwelijk sluit.

 • 9.

  Het is niet mogelijk om een persoonlijke invulling te geven door bijvoorbeeld een toespraak te houden, muziek af te spelen, champagne te drinken of confetti te strooien.

Artikel 11. Inzet gemeentelijke getuige

Een bruidspaar kan een medewerker van de gemeente vragen getuige te zijn bij een kosteloos of administratief huwelijk. De kosten hiervoor zijn als apart tarief opgenomen in de Tarieventabel van de legesverordening

Artikel 12. Hardheidsclausule

De gemeente Altena handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 13. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties Altena 2020”

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena, met dien verstande dat de artikelen 10 en 11 in werking treden met ingang van 1 januari 2021..

.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena op 14 juli 2020 .

De secretaris,

Drs.A.J.E.van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs.E.B.A.Lichtenberg MCM