Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement Burgerlijke Stand Altena 2020)

Publicatiedatum:
maandag 27 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de burgerlijke stand (Reglement Burgerlijke Stand Altena 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994.

 

Overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden.

 

Besluit:

 

 • 1.

  Vast te stellen:

  • -

   het Reglement Burgerlijke Stand Altena 2020

Regelement Burgerlijke Stand Altena 2020

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de opstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  De wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  Het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900);

 • c.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (art. 16, lid 2 en lid 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door het college van burgemeester en wethouders (art. 16, lid 2 en lid 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  Gemeentehuis: alle huizen welke als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Altena

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand aanwijzen.

Artikel 3. Aanwijzing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het aanwijzingsbesluit te bepalen periode aangewezen.

 • 3.

  Voor aanwijzing als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een eenmalige huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie komen in aanmerking:

  • -

   personen die in een andere gemeente in Nederland benoemd en beëdigd zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • -

   personen die eenmalig een huwelijk zullen voltrekken of een partnerschap zullen registreren die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de “beleidsregels aanwijzen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag en kosteloze en administratieve huwelijken en partnerschapsregistraties Altena 2020”.

 • 4.

  De in lid 3 genoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ontvangt voor de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap geen vergoeding van de gemeente Altena.

Artikel 4. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels vast voor aanwijzing van vaste en eenmalige trouwlocaties.

Artikel 5. Leiding van dienst

De teammanager Publiek is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag tot en met zaterdag van 09.00-22.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op afspraak tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slecht gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college van burgemeester en wethouders, na bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Burgerlijke Stand Altena 2020.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena. Op dezelfde datum wordt het Reglement Burgerlijke Stand Altena 2019, vastgesteld op 3 januari 2019, ingetrokken.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena op 14 juli 2020.

De secretaris,

Drs.A.J.E.van der Werf-Bramer

De burgemeester,

Drs.E.B.A.Lichtenberg MCM