Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent gezichtshulpmiddelen Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen Altena 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 8 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent gezichtshulpmiddelen Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op de Gemeentewet, artikel 1:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en de richtlijnen Tegemoetkoming bijzondere kosten gemeente Altena;

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • De beleidsregel ‘verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen 2017 Werkendam, ingaande 1 september 2017

  • De beleidsregel ‘verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen 2017 Woudrichem, ingaande 1 september 2017

2. Vast te stellen:

  • Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen Altena 2019.

 

Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen Altena 2019

Artikel 1 - Definitie

Onder een bril wordt volstaan: montuur plus glazen. Ontspiegeling en multifocale glazen worden als algemeen gebruikelijk aangemerkt.

Artikel 2 - Voorliggende voorziening

 • 1.

  De vergoeding van de ziektekostenverzekeraar voor de kosten van de aanschaf van een bril/contactlenzen wordt als een passende en toereikende voorliggende voorziening aangemerkt.

 • 2.

  De korting die ziektekostenverzekeraars met gecontracteerde opticiens geregeld hebben, wordt aangemerkt als een voorliggende voorziening:

  • a.

   Hierbij wordt uitgegaan van de hoogste korting die de betreffende ziektekostenverzekeraar bedongen heeft;

  • b.

   Indien gekozen kan worden voor een extra korting op de prijs van de aanschaf van een bril of voor een tweede bril of zonnebril gratis, wordt de extra korting op de prijs van de aanschaf van een bril gezien als een voorliggende voorziening.

Artikel 3 - Vergoeding 1 maal per 3 kalenderjaren

In afwijking van artikel 2 kan maximaal eenmaal per 3 jaar bijstand verstrekt worden voor de kosten van de aanschaf van een bril/contactlenzen, indien:

 • a.

  De vergoeding van de ziektekostenverzekering en de door de ziektekostenverzekeraar bedongen korting niet toereikend is én

 • b.

  De aan te schaffen bril/contactlenzen de goedkoopste en adequate voorziening is én

 • c.

  Er een aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten is én

 • d.

  De bril/contactlenzen zijn aangeschaft bij een opticien waarmee de ziektekostenverzekeraar een contract afgesloten heeft.

Artikel 4 - Vergoeding binnen 3 kalenderjaren

Indien de oogsterkte binnen een periode van 3 kalenderjaren dermate afwijkt dat nieuwe glazen/contactlenzen noodzakelijk zijn, kan hiervoor bijstand verstrekt worden indien:

 • a.

  een verklaring van de opticien over de noodzaak van de aanschaf overhandigd wordt én

 • b.

  voldaan wordt aan de bepalingen a. tot en met d. als genoemd in artikel 3.

Artikel 5 - Hoogte vergoeding

 • 1.

  De hoogte van de bijstand bedraagt maximaal het verschil tussen de aanschafprijs van de bril/contactlenzen en de vergoeding van de ziektekostenverzekering.

 • 2.

  De bijstand voor de kosten van de aanschaf van een montuur bedraagt maximaal € 100,00.

 • 3.

  Kosten in verband met de aanschaf van een tweede bril/zonnebril worden als niet noodzakelijk aangemerkt. Bijstand hiervoor is dan ook niet mogelijk.

Artikel 6 - Hardheidsclausule

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregels, tenzij dat voor betrokkene gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot het met de beleidsregels te dienen doel.

Artikel 7 – Ingangsdatum

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verstrekking bijdrage voor gezichtshulpmiddelen Altena 2019

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc