Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidsregel Bibob gemeente Altena 2020)

Publicatiedatum:
donderdag 30 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Altena houdende regels omtrent de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Beleidsregel Bibob gemeente Altena 2020)

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 21 juli 2020.

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming over het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

 

gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 3, 27, 30a en 31 van de Drank- en Horecawet, artikel 30b van de Wet op de kansspelen, de artikelen 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 2.25, 2.27, 2.28 en 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening en het Burgerlijk Wetboek;

 

besluiten vast te stellen de navolgende Beleidsregel Bibob gemeente Altena 2020:

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities in artikel 1.1 van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvraag: de aanvraag om een beschikking bedoeld in artikel 1 van de wet;

  • b.

   Besluit Bibob: de algemene maatregel van bestuur met betrekking tot de uitvoering van de Wet Bibob;

  • c.

   Bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders alsmede degenen aan wie zij een mandaat hebben verleend tot besluitvorming bij beschikkingen van de gemeente Altena;

  • d.

   Betrokkene: de aanvrager van een beschikking, de houder van een vergunning/ontheffing, de subsidieontvanger, de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een vastgoedtransactie is aangegaan of zal worden aangegaan, de gegadigde die wil deelnemen aan een aanbestedingsproces, de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overheidsopdracht is of zal worden gegund, de onderaannemer.

  • e.

   Bibob-toets: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;

  • f.

   Eigen onderzoek: de wijze van behandelen van een aanvraag waarbij met toepassing van de wet door het bestuursorgaan wordt beoordeeld of er redenen aanwezig zijn om de aanvraag te weigeren, respectievelijk de beschikking in te trekken of te beëindigen, daaraan voorschriften te verbinden dan wel een advies bij het Bureau aan te vragen;

  • g.

   Rechtspersoon met een overheidstaak: de gemeente Altena;

  • h.

   RIEC: het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum;

  • i.

   Semi-overheid: rechtspersonen die met enig openbaar gezag zijn bekleed voor zover de aanvraag om een beschikking wordt ingediend in de uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden

  • j.

   Wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

Artikel 1:2 Toepassing wet Bibob in bijzondere situaties

Het bestuursorgaan zal, in aanvulling op het genoemde toepassingsbereik in deze beleidsregel ook overgaan tot toepassing van de Wet Bibob:

 • a.

  als vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag vooreen beschikking, ten aanzien van de Partij bij het aangaan van een overheidsopdracht of bij de transactie sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • b.

  als bij navraag door het bestuursorgaan bij het Landelijk Bureau Bibob blijkt, dat tegen de aanvrager van een beschikking of de Partij bij het aangaan van een overheidsopdracht in de twee jaarvoorafgaande aan de datum van indiening van een aanvraag voor een beschikking, tot gunning van een overheidsopdracht of het sluiten van een vastgoedtransactie door het Landelijk Bureau Bibob een advies is uitgebracht of een aanvraag om een advies door het Landelijk Bureau Bibob in behandeling is genomen.

Artikel 1:3 Uitzonderingen

De Wet Bibob wordt in beginsel niet toegepast, ingeval de aanvraag voor een beschikking afkomstig is van, of de overheidsopdracht of vastgoedtransactie plaatsvindt met een:

 • a.

  Overheidsinstantie;

 • b.

  Semioverheidsinstantie;

 • c.

  Toegelaten woning(bouw)corporatie (toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform Woningbesluit 1932 middels een daartoe verstrekte vergunning);

 • d.

  Terrein beherende organisatie (zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap);

 • e.

  Beursgenoteerd bedrijf;

 • f.

  Door het bevoegd gezag bij gemotiveerd besluit aangewezen aanvrager of partij (b.v. Publiek-Private Samenwerkingsconstructie van particuliere onderneming(en) en overheid);

 • g.

  Elders in deze beleidsregel of bijlage(n) genoemde specifieke uitgezonderde aanvrager of partij.

Artikel 1:4 Uitzonderingen niet geldig

 • 1.

  De genoemde uitzonderingen in deze beleidsregel en bijbehorende bijlagen gelden niet, als:

  • a.

   een indicatie of een vermoeden bestaat, dat een weigeringsgrond uit de Wet Bibob van toepassing is;

  • b.

   onderzocht wordt of een verleende beschikking op grond van de Wet Bibob kan worden ingetrokken of;

  • c.

   de Bibob-Officier van Justitie de gemeente adviseert om bij een bepaalde aanvraag, overheidsopdracht of vastgoedtransactie een advies aan het Landelijk Bureau Bibob aan te vragen;

  • d.

   bij een aanvraag, overheidsopdracht of vastgoedtransactie vanuit eigen informatie of informatie verkregen van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie informatie als bedoeld in artikel 26 van de wet er duidelijke aanwijzingen zijn die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag sprake is van een ernstig gevaar als bedoeld in artikel 3 van de wet.

 • 2.

  Indien een van de gevallen in dit artikel genoemd onder a t/m d zich voordoet, zal het bestuursorgaan de Bibob-toets toch toepassen met betrekking tot de desbetreffende aanvraag om een beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie.

Hoofdstuk 2 Toepassing publiekrechtelijke beschikkingen

Artikel 2:1 Exploitatie openbare inrichtingen, seksbedrijven, evenementen en speelautomaten

 • 1.

  Een Bibob-toets vindt plaats bij de volgende aanvragen om een vergunning/ontheffing:

  • a.

   Horecavergunningen (artikel 3 Drank- & Horecawet), met uitzondering van paracommerciële horeca-inrichtingen als bedoeld in artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   Evenementenvergunningen (artikel 2:25 APV Altena) voor zover het betreft het organiseren van evenementen met betrekking tot vecht- dan wel zelfverdedigingsporten, zoals free fight (het vrije gevecht), MMA (Mixed Martial Arts), cage fight (kooigevecht), kickboksen en Muay Thai (Thaiboksen) in al hun varianten;

  • c.

   Exploitatievergunningen (artikel 2:28 APV Altena)

  • d.

   Vergunningen voor seksinrichtingen (artikel 3:3 APV Altena)

  • e.

   Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten (artikel 30b Wet op de Kansspelen).

 • 2.

  De vestiging van coffeeshops en speelautomatenhallen is volgens het huidige beleid in Altena niet toegestaan. Mocht daarin een beleidswijziging komen, dan zal het bestuursorgaan de Bibob-toets toepassen voor de aanvragen van beschikkingen:

  • a.

   voor de exploitatie van een speelautomatenhal;

  • b.

   voor de exploitatie van een coffeeshop.

Artikel 2:2 Omgevingsvergunningen

 • 1.

  Een Bibob-toets vindt plaats bij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit) indien:

  • a.

   De aanvraag betrekking heeft op een bouwsom hoger dan € 500.000,-

  • b.

   De aanvraag betrekking heeft op een bouwsom tussen de € 100.000,- en € 500.000,- indien de aanvraag betrekking heeft op één of meer van de volgende risicocategorieën:

   • I.

    Inrichtingen waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet:

    • i.

     logies wordt verstrekt, waaronder hotels, kamerverhuurbedrijven (5 of meer verhuurbare kamers), recreatiepark (5 of meer vakantie-/recreatiewoningen) pensions (5 of meer daarvoor beschikbare kamers)

    • ii.

     dranken worden geschonken (waaronder horecabedrijven), of

    • iii.

     rookwaren of spijzen (waaronder coffeeshops) voor directe consumptie worden verstrekt;

   • II.

    Voor het publiek toegankelijke, besloten ruimten waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen worden verricht, seksuele diensten worden aangeboden of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden (waaronder prostitutiebedrijven, darkrooms, seksbioscopen, sekswinkels, erotische massagesalons);

   • III.

    Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven);

   • IV.

    Inrichtingen die in het maatschappelijk verkeer worden aangeduid als smartshops, headshops of growshops;

   • V.

    Inrichtingen die zijn bestemd om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de kansspelen (waaronder speelautomatenhallen en gamecenters);

   • VI.

    Sportscholen en fitnesscentra

   • VII.

    Wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio’s)

   • VIII.

    Autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage)

   • IX.

    Opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen en belwinkels

   • X.

    Woonwagenterreinen

   • XI.

    Een andere risicocategorie die door het bestuursorgaan als zodanig is aangewezen en bekend gemaakt.

  • c.

   De aanvraag betrekking heeft op een risicogebied dat door het bestuursorgaan is aangewezen en bekend gemaakt.

 • 2.

  Een Bibob-toets vindt plaats bij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht indien de aanvraag betrekking heeft op het oprichten of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet (omgevingsvergunningen inrichtingen Wet Milieubeheer) en die behoort tot de afval- en/of vuurwerkbranche.

 • 3.

  Een Bibob-toets vindt plaats bij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij AMvB op grond van artikel 2.17 van de Wabo is bepaald dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 Wet Bibob kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en waarbij sprake is van de onder de categorie afvalstoffen vermelde activiteiten autodemontage, banden van voertuigen, kunststofafval, medisch en hygiënisch afval, mengen van afval in de betonindustrie en/of schroot.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1 Intrekking beleid

De Bibob-beleidsregels vastgesteld door een bestuursorgaan van de:

 • a.

  voormalige gemeente Aalburg

 • b.

  voormalige gemeente Werkendam en

 • c.

  voormalige gemeente Woudrichem

worden ingetrokken.

Artikel 3:2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 3:3 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel Bibob gemeente Altena 2020”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena op 21 juli 2020

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Altena op 21 juli 2020

de burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM