Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Hank, Oostkilweg geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer

Publicatiedatum:
woensdag 5 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Hank, Oostkilweg geslotenverklaring gemotoriseerd verkeer

Logo Altena

VB2020-29

 

Bevoegdheid

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Vereiste van besluit

Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het instellen van een geslotenverklaring moet gebeuren met een verkeersbesluit. Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de Oostkilweg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena, buiten de bebouwde kom van de kern Hank ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- de Oostkilweg geen aangrenzende woningen of bedrijven kent;- de Oostkilweg enkel gebruikt wordt door agrariërs om landbouwgronden te bereiken;

- er sprake is van structurele overlast door vervuiling op en vernieling van de Oostkilweg en omliggende natuur;

- Staatsbosbeheer de wens geuit heeft om de Oostkilweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van landbouwverkeer om de overlast te beperken;

- de agrariërs die gebruik maken van de Oostkilweg de toegang blijven behouden tot de Oostkilweg;

- over dit besluit heeft overleg plaats gevonden met de politie, eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

 • 1.

  tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen middels het bord C12 met uitzondering van landbouwverkeer, zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit;

 • 2.

  dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 5 augustus 2020

Namens burgemeester en wethouders,

R. van Eeten

Teammanager Omgeving & Vastgoed

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener;

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 3.

  de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.