Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Jan de Waalstraat Sleeuwijk parkeren binnen de vakken

Publicatiedatum:
donderdag 6 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Jan de Waalstraat Sleeuwijk parkeren binnen de vakken

Logo Altena

VB2020-31

M. Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat op de parkeerplaats op Jan de Waalstraat in Sleeuwijk voertuigen geparkeerd staan buiten de vakken, op een dusdanige manier dat zij de doorgang voor andere voertuigen en voetgangers blokkeren;

dat tijdens een reguliere dag voldoende parkeervakken aanwezig zijn;

dat de doorgang vrij dient te blijven voor hulpverlenersdiensten als ook voor bezoekers/voetgangers;

dat de veiligheid met het parkeren buiten de vakken voor voetgangers (waaronder voetgangers naar de aanliggende basisschool) onnodig in gevaar wordt gebracht;

dat het daarom gewenst is om de genoemde parkeerplaats te voorzien van E4 borden, “parkeren uitsluitend in de parkeervakken” zodat er alleen nog in de parkeervakken geparkeerd mag worden;

dat hierdoor de doorgang gewaarborgd is, schade aan voertuigen en/of de weg voorkomen wordt en de verkeersveiligheid verbeterd wordt;

dat de betreffende wegvakken zijn eigendom van de gemeente Altena;

dat overleg plaatsgevonden heeft met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het beschermen van weggebruikers en passagiers, als ook de aanvrager;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

Het parkeerterrein op de Jan de Waalstraat in Sleeuwijk aan te wijzen als gebied waar alleen in de vakken mag worden geparkeerd, door het plaatsen van twee verkeersborden E4 (met onderborden: parkeren uitsluitend in de vakken) (volgens bijlage 1 RVV 1990).

Almkerk, 6-8-2020

Namens burgemeester en wethouders,

M. Groenenberg-Bouman

Teammanager Publiek

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

[Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.