Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Tol Oost Werkendam aanwijzen carpool-/parkeerplaatsen voor auto's

Publicatiedatum:
donderdag 6 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Tol Oost Werkendam aanwijzen carpool-/parkeerplaatsen voor auto's

Logo Altena

VB2020-33

M. Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de parkeerplaats aan de Tol Oost gelegen is buiten de bebouwde kom van Werkendam en in het beheer is van de gemeente Altena;

dat de carpoolplaats aan de Tol Oost niet is ingericht om vrachtwagens te faciliteren;

dat er elders in de gemeente Altena meerdere plekken zijn aangewezen voor vrachtwagens om te parkeren en sommige plekken mogelijkheden bieden voor eventuele overnachting;

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

1 het beschermen van weggebruikers en passagiers, als ook de aanvrager;

2 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

  • 1.

    De carpool-/ parkeerplaatsen op de Tol Oost 1 in Werkendam aan te wijzen als parkeerplaatsen voor auto’s door het plaatsen van het bord E8 met het symbool van een auto van bijlage 1 van het RVV 1990

  • 2.

    Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Almkerk, 06-08-2020

Namens burgemeester en wethouders,

M. Groenenberg-Bouman

Teammanager Publiek

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.