Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Raadshuisplein 1 Woudrichem Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats deelauto OnzeAuto

Publicatiedatum:
donderdag 6 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Raadshuisplein 1 Woudrichem Aanwijzen gereserveerde parkeerplaats deelauto OnzeAuto

Logo Altena

VB2020-32

M. Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Inleiding

In het klimaatplan van de gemeente Altena is één van de doelstellingen realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laadpunten voor elektrische voertuigen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de parkeerplaats aan de Raadhuisplein gelegen is binnen de bebouwde kom van Woudrichem en in het beheer is van de gemeente Altena;

dat elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit; 

dat verduurzaming van (en mogelijkheden in) mobiliteit voor de gemeente Altena steeds belangrijker wordt,dat deelauto’s een gunstig effect hebben op het milieu en de ruimtelijke kwaliteit;

dat om aan de vraag naar deelauto’s tegemoet te komen een aanvraag is ingediend voor het realiseren van een gereserveerde parkeerplaats ten behoeve van een deelauto;dat op basis van de huidige abonnementen en geografische ligging het wenselijk is een gereserveerde parkeerplaats toe te wijzen aan de Raadhuisplein t.h.v. nummer 1 waarbij er 1 huidige locatie in de Vesting van Woudrichem gaat vervallen;

dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

dat het belang van een deelauto netwerk prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid, afgewogen met het huidige gebruik, de verplaatsing van en de wens om er op termijn een extra oplaadplaats te realiseren voor elektrisch opladen;

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

 

 Gelet op dit artikel komt het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding bij het uitvoeren van de hieronder benoemde verkeersmaatregel. Op basis van bovenstaande overwegingen wordt dit belang van ondergeschikt belang geacht.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

  • 1.

    Nabij de Raadhuisplein 1 in Woudrichem één parkeerplaats die momenteel is toegekend als parkeerplaats voor elektrisch laden specifiek te reserveren als deelauto door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van het onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen” met de kentekens van de deelauto;

  • 2.

    Dat de exacte locatie van de geserveerde parkeerplaats de tweede parkeerplaats is bij de parkeerplaatsen op de Raadhuisplein richting het Rondeel waar een elektrische oplaadpaal staat;

  • 3.

    Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

Almkerk, 6-8-2020

Namens burgemeester en wethouders,

M. Groenenberg-Bouman

Teammanager Publiek

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.