Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Rijkswal 2-32 Woudrichem instellen voetpad

Publicatiedatum:
maandag 31 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit Rijkswal 2-32 Woudrichem instellen voetpad

Logo Altena

VB2020-37

M. Bitter

Bevoegdheid

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Vereiste van besluit

Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het instellen van een geslotenverklaring moet gebeuren met een verkeersbesluit. Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

de Rijkswal in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena, binnen de bebouwde kom van de kern Woudrichem ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- de Rijkswal (2-32) een geslotenverklaring voor motorvoertuigen kent en deze ontoereikend blijkt te zijn om overlast door fietsers en bromfietsers te voorkomen;

- de Rijkswal niet is ingericht om er veilig te kunnen fietsen en bromfietsen;

- de Rijkswal in toenemende mate wordt gebruikt door toeristisch fietsverkeer en dit overlast voor de bewoners met zich meebrengt;

- de veiligheid van voetgangers op de Rijkswal zodoende niet gewaarborgd kan worden;

- met het instellen van een voetpad en het handhaven hierop de leefbaarheid en veiligheid op de Rijkswal toeneemt;

- dit besluit is voorgelegd aan de bewoners van de Rijkswal 2-32 en deze tot op heden geen bezwaren tot het instellen van dit besluit hebben geuit;

- dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

 • 1.

  tot het instellen van een voetpad op de Rijkswal te Woudrichem ter hoogte van huisnummers 2 tot en met 32, een gedeelte van de Maaspunt en het wandelpad vanaf het parkeerterrein aan de Hoogstraat conform bijgevoegde kaart door middel van het plaatsen van G7 (en G8) borden zoals bedoeld als in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Almkerk, 31-8-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: a. naam en adres van de indiener;

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 3.

  de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.