Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Publicatie beperkingen in verband met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dossier ‘Verblijfregister gemeente Woudrichem 1974, 1988-1991’, gemeente Altena

Publicatiedatum:
dinsdag 8 september 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingPublicatie beperkingen in verband met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer dossier ‘Verblijfregister gemeente Woudrichem 1974, 1988-1991’, gemeente Altena

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

voor deze drs. ing. J. Visser in zijn hoedanigheid van teammanager Informatie van de gemeente Altena;

 

gelet op artikel 15, tweede lid en eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en

 

gelezen het advies van de gemeentearchivaris, voor deze de archiefinspecteur,

 

b e s l u i t e n:

 

tot het stellen van beperkingen, tot en met het jaar 2066, aan de openbaarheid van dossier ‘Verblijfregister van de gemeente Woudrichem 1974, 1988-1991’ met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

 

dit in verband van de overheveling vanuit het archiefblok 0404 Burgerlijke Stand, gemeente Woudrichem, 1973-1994 naar het archiefblok 0157 Gemeentebestuur Woudrichem 1973-2000

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van het hierboven aangeduide verblijfsregister is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage toegevoegd bij de verklaring van overbrenging van het reeds overgebrachte archiefblok 0157 Gemeentebestuur Woudrichem 1973-2000.

 

Wijk en Aalburg, 11 augustus 2020.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

Drs. ing. J. Visser

 

Teammanager Informatie.

 

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.

Toelichting

Dit register was bedoeld voor personen die tijdelijk verbleven in de gemeente.

 

De huidige periode, dat de openbaarheid van het ‘Verblijfregister van de gemeente Woudrichem 1974, 1988-1991’ beperkt was (openbaar in 2073), is bij wijze van correctie ingekort tot 1 januari 2067. Dit houdt verband met de overheveling vanuit het archiefblok 0404 Burgerlijke Stand, gemeente Woudrichem, 1973-1994 naar het archiefblok 0157 Gemeentebestuur Woudrichem 1973-2000.