Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van de invorderingsambtenaar (Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Altena)

Publicatiedatum:
donderdag 1 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het aanwijzen van de invorderingsambtenaar (Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Altena)

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Altena

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

gelet op de artikelen 160, eerste lid, en 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Altena

Artikel 1.  

Als degene die is belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, wordt aangewezen de:

Teammanager Financiën;

te noemen ‘invorderingsambtenaar’.

Artikel 2.  

Het Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Gemeente Altena van 3 januari 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 3.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar Altena

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 22 september 2020;

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Altena.