Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen (Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Gemeente Altena)

Publicatiedatum:
donderdag 1 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent inlichtingenverplichtingen (Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Gemeente Altena)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Altena

Artikel 1.  

Als personen jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet worden aangewezen de:

  • teammanager financiën;

  • financieel adviseur met aandachtsgebied belastingen.

Artikel 2.  

Het Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Gemeente Altena van 3 januari 2019 wordt ingetrokken.

Artikel 3.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen Gemeente Altena

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 22 september 20

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bram

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Altena.