Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing en benoeming van de directeur RDW

Publicatiedatum:
donderdag 8 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekking



Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de aanwijzing en benoeming van de directeur RDW

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Altena, de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, ieder voor zoveel het zijn bevoegdheid betreft;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de CAR-UWO en de Financiële verordening Gemeente Altena;

 

besluiten:

de Algemeen Directeur RDW

  • 1.

    te benoemen tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen;

  • 2.

    aan te wijzen als gemeenteambtenaar die in zijn plaats treedt met betrekking tot de uitvoering van wettelijke bepalingen betreffende de vaststelling van de gevorderde leges als bedoeld in onderdeel 1.18.2 van de tarieventabel die behoort bij de legesverordening van de gemeente Altena;

  • 3.

    aan te wijzen als vervanger van de betrokken in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar voor de inning van de leges als bedoeld in onderdeel 1.18.2 van de tarieventabel die behoort bij de legesverordening van de gemeente Altena

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juni 2019.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c Gemeentewet

E.J. van Genderen

Teammanager Financieel Beheer