Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent geur (Geurverordening gemeente Altena)

Publicatiedatum:
donderdag 8 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent geur (Geurverordening gemeente Altena)

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij en artikel 147 van de Gemeentewet;

 

besluit:

Vast te stellen de verordening: Geurverordening gemeente Altena.

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnorm nieuwbouwplan Roode Camer te Hank

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is gearceerd weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 3 en 4 gelden’).

Het gebied omvat het plangebied “Roode Camer” en een aangrenzend toelomstig plangebied, aan de noordzijde van de bebouwde kom van Hank.

In afwijking van de waarde (de geurnorm) genoemd in artikel 3, eerste lid onder c, van de Wgv voor voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (2,0 ouE/m3), is voor dit gebied als waarde van toepassing 4,5 ouE/m3 .

Artikel 4 Wijzigen afstanden nieuwbouwplan Roode Camer te Hank

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is gearceerd weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarden artikel 3 en 4 gelden’).

Het gebied omvat het plangebied “Roode Camer” en een aangrenzend toelomstig plangebied, aan de noordzijde van de bebouwde kom van Hank.

In afwijking van de waarde (de afstand) genoemd in artikel 4, eerste lid onder a, van de Wgv voor voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter), is voor dit gebied als waarde van toepassing 50 meter.

Artikel 5 Wijzigen geurnorm Buitenkade 13 te Hank

Het deelgebied waarop dit artikel (de aangepaste waarde) betrekking heeft is weergegeven op de kaart in bijlage 2 (‘Gebied waarvoor aangepaste waarde artikel 3 geldt). Het gebied is op die kaart gearceerd. Het gebied omvat de locatie Buitenkade 13 te Hank. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder d, Wgv voor een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (8,0 ouE/m3) is voor dit gebied een waarde van toepassing van 9,4 ouE/m3.

Artikel 6 Wijzigen afstand lintbebouwing te Waardhuizen

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a, van de Wet geurhinder en veehouderij voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter), is als waarde van toepassing 50 meter voor het gebied dat op de op de kaart in bijlage 3 bij deze geurverordening blauw gearceerd is weergegeven.

Dit artikel is niet van toepassing als volgens de milieuvergunde situatie (vergunning of melding) van een bij de afstandsbepaling betrokken veehouderij meer dan 130 stuks melkrundvee of 91 stuks vrouwelijk jongvee gehouden mogen worden.

Artikel 7 Wijzigen afstand gebieden te Andel, Giessen, Uitwijk, Waardhuizen en Woudrichem

In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a, van de Wet geurhinder en veehouderij voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) is als waarde van toepassing 50 meter voor de gebieden die op de kaart in bijlage 3 bij deze geurverordening roze gearceerd zijn weergegeven.

Artikel 8 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening wordt verwezen naar:

 • -

  het rapport ‘Gebiedsvisie Roode Camer, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij’ van De Roever Milieuadvisering, d.d. 9 april 2009;

 • -

  het rapport ‘Geur, Onderzoek geur en geuronderbouwing Buitenkade 13 te Hank’ van De Roever Omgevingsadvies, d.d. 26 maart 2012;

 • -

  het 'Rapport geurgebiedsvisie, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij, gemeente Woudrichem’ van De roever Omgevingsadvies, d.d. 23 juni 2014.

Genoemde rapporten zijn als bijlage bij deze verordening opgenomen.

Artikel 9 Bestaande verordeningen

 • -

  de Geurverordening gemeente Werkendam, van 8 juli 2009;

 • -

  de Geurverordening Buitenkade 13 Hank, van 11 februari 2014;

 • -

  de Geurverordening gemeente Woudrichem, van 30 september 2014 komen te vervallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

De verordening kan worden aangehaald als 'Geurverordening gemeente Altena’.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Altena van 22 september 2020

de voorzitter,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

de raadsgriffier,

drs. S.J. Peet