Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de uitvoering van de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Altena 2021)

Publicatiedatum:
woensdag 21 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de uitvoering van de afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Altena 2021)

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Altena;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een P(M)D-zak, minicontainer, kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

 • d.

  vastgestelde inzameldagen: de dagen waarop volgens de afvalkalender/afvalwijzer het afval wordt opgehaald/ingezameld.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Het college verleent per 1 januari 2021 een alleenrecht als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 2012 voor de huis-aan-huis inzameling van GFT, restafval, kunststof verpakkingsmateriaal, blik, drankenkartons (PMD),(grof) huishoudelijk afval op afroep; aan de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 • 3.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Renewi Nederland B.V., gevestigd te Eindhoven voor de inzameling van verpakkingsglas, luiers en incontinentiemateriaal;

  • b.

   kerken, scholen en/of verenigingen dan wel professionele inzamelaars voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels en zijn aangewezen in een geldend aanwijzingsbesluit;

  • c.

   Sita Recycling Services Zuid B.V., handelend onder de naam Suez Recycling & Recovery Netherlands, of de gemeente ’s-Hertogenbosch voor de inzameling van blik in de wijkparkjes;

  • d.

   Stichting Kringloopcentrum Altena, gevestigd te Almkerk, voor de inzameling van textiel uit de wijkparkjes en overige locaties binnen de gemeente Altena voor de inzameling van textiel, en voor het op afroep ophalen bij huishoudens van bruikbare huisraad en bruikbaar wit- en bruingoed;

  • e.

   Diverse bedrijven met een overeenkomst voor de afvoer van afval vanaf het milieustation, voor op de milieustations aangeboden afvalstromen;

  • f.

   De gemeente Altena voor het inzamelen van kadavers van kleine huisdieren en gezelschapsdieren, inzameling van kerstbomen en de inzameling van componenten op de milieustations;

  • g.

   Peute papierrecycling B.V. te Dordrecht voor de huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton (in combinatie met de genoemde partijen onder A)

 • 4.

  Op grond van artikel 3, derde lid, van de verordening wordt bepaald dat slechts die huishoudens gefaciliteerd worden met inzamelmiddelen, het ledigen hiervan en de toegang tot het milieustation die ook daadwerkelijk worden belast met de afvalstoffenheffing tenzij op enigerlei wijze een vrijstelling of ontheffing hiervoor hebben ontvangen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

 • 1.

  De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

  • 1.

   groente-, fruit- en tuinafval (inclusief etensresten): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

  • 2.

   klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van I&W;

  • 3.

   glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, , kunststofflessen en kurken;

  • 4.

   oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, zoals drankenkartons, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang en vinyl;

  • 5.

   kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

  • 6.

   textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • 7.

   elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • 8.

   bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

  • 9.

   B-Hout licht vervuild hout (geverfd) en schoon sloophout;

  • 10.

   C-hout verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  • 11.

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen;

  • 12.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt of waarvan het visueel onmogelijk is te bepalen of het wel of geen asbest is/bevat (Eterniet);

  • 13.

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • 14.

   bruikbare huisraad: spullen die nog door anderen te gebruiken zijn en verkocht kunnen worden b.v. via internet of een kringloopwinkel;

  • 15.

   drankenkartons: verpakkingen gemaakt van karton gelamineerd met bv PE-folie voor met name vloeibare voedingsmiddelen, zoals melk, yoghurt en dranken;

  • 16.

   luiers en incontinentiemateriaal: eenmalige (wegwerp)luiers, babyverzorgingsdoekjes en incontinentiemateriaal;

  • 17.

   metalen en oud ijzer: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro, alsmede blik zoals metalen conserven blikken, b.v. van groenten of fruit en doppen van potjes;

  • 18.

   EPS/piepschuim: isolatie en verpakkingsmateriaal in de volksmond bekend als piepschuim;

  • 19.

   dakleer: bitumineus dakbedekkingmateriaal;

  • 20.

   kadavers; dode kleine huis- en gezelschapsdieren;

  • 21.

   autobanden: banden van particuliere voertuigen;

  • 22.

   plantaardig of dierlijk vet en frituurolie;

  • 23.

   matrassen: oude matrassen van bedden met tijk, droog, niet rottend en/of beschimmeld;

  • 24.

   vlakglas: glas zoals ramen en aquaria, niet zijnde verpakkingsglas;

  • 25.

   harde kunststoffen: kunststoffen zoals die bijvoorbeeld veel gebruikt worden voor speelgoed, tuinmeubilair en huishoudelijke hulpmiddelen, zoals emmers veelal bestaand uit PVC/PE/HDPE;

  • 26.

   afgewerkte olie;

  • 27.

   huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen.

 • 2.

  Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening wordt voor de onderstaande categorieën van afvalstoffen de inzamelfrequentie vastgesteld:

  • 1

   groente-, fruit- en tuinafval (incl. etensresten): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Voor zover dit wordt aangeboden door middel van een gft container (grijze romp met groen deksel) met een inhoud van 140 of 240 liter op de kenbaar gemaakte inzameldag.

   → één keer per twee weken.

  • 5

   kunststof verpakkingen in combinatie met drankenkartons en blik: verpakkingen van kunststof blik en drankkartons zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen. Voor zover dit wordt aangeboden in de beschikbaar gestelde zakken op de kenbaar gemaakte inzameldag.

   → één keer per twee weken.

  • 27

   27 huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening. Voor zover dit wordt aangeboden door middel van een grijze restafval container met een inhoud van 140 of 240 liter op de kenbaar gemaakte inzameldag.

   → één keer per vier weken.

  Als gevolg van feestdagen alsmede aanpassingen in het inzamelprogramma kunnen er in de vastgestelde frequentie incidenteel wijzigingen voorkomen. Het definitieve inzamelprogramma wordt kenbaar gemaakt via de afval-app en op verzoek analoog toegestuurd.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer van 140 of 240 liter;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte groene minicontainer dan wel grijze minicontainer met groen deksel van 140 of 240 liter;

 • c.

  voor restafval van huishoudens de van gemeentewege geplaatste bovengrondse verzamelcontainers;

 • d.

  voor restafval van huishoudens de van gemeentewege geplaatste ondergrondse verzamelcontainers;

 • e.

  voor oud papier en karton een van gemeentewege verstrekte grijze minicontainer met blauw deksel van 120 of 240 liter. Indien deze niet beschikbaar is gesteld in de hiervoor aangewezen boovengrondse verzamelcontainer(s);

 • f.

  voor kunststof verpakkingsmateriaal blijk en drankkartons doorzichtige plastic zakken met opdruk plastic en drankenkartons (PD) die gratis zijn af te halen bij diverse adressen binnen de gemeente;

 • g.

  voor drankenkartons inzameling aan huis via doorzichtige (groene) plastic zakken met opdruk plastic en drankenkartons (PD) die gratis zijn af te halen bij diverse adressen binnen de gemeente;

 • h.

  voor verpakkingsglas in de daartoe aanwezige glascontainers;

 • i.

  voor blik in de daartoe aanwezige blikcontainers;

 • j.

  voor textiel in de daartoe aanwezige textielcontainers;

 • k.

  luier- en incontinentiemateriaal in speciale zakken in de daartoe aanwezige luiercontainers;

 • l.

  voor de van gemeentewege aangewezen milieustations:

  • Hank, Stadhoudershoef 12, Hank. Voor de categorieën huishoudelijk afval 2, 7, 8, 9, 11 en 17 uit artikel 3.

  • Werkendam, Beyerinckweg 12, Werkendam. Voor de categorieën huishoudelijk afval 2 t/m 13 en 15 t/m 27 uit artikel 3.

  • Giessen, Handelstraat, 4 Giessen. Voor de categorieën huishoudelijk afval 2 t/m 8, 11 t/m 13, 17, 21, 22, 24 en 27 uit artikel 3.

   Het college kan beslissen brengvoorzieningen niet langer open te stellen.

Voor de onder a t/m d genoemde inzamelmiddelen is het behoudens het volume van de minicontainers aan het college om te bepalen welke inzamelmiddelen beschikbaar worden gesteld. Uitgangspunt hierbij is dat een 140 of 240 liter container voor gft-, restafval en papier en karton beschikbaar wordt gesteld. In specifieke situaties kan er door gekozen worden voor een verzamelcontainer al dan niet ondergronds. Een tweede uitgangspunt is hierbij dat als dit meerkosten tot gevolg heeft deze voor rekening komen van de gebruiker of een andere belanghebbende niet zijnde de gemeente. De voorkeursvolgorde voor verzamelcontainers is: ondergronds en daarna bovengronds.

 

Burgers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij kenbaar maken behoefte te hebben aan één of meerdere inzamelmiddelen bij verhuizing of het betrekken van een nieuwbouw woning.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente, of het beheer wordt gedaan namens de gemeente;

  • b.

   de gemeente en de inzameldienst zijn bevoegd om de container te voorzien van een chip en een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen, milieupas, of sleutel ten behoeve van verzamelcontainers behoren bij de woning;

  • d.

   bij verhuizing moeten de inzamelmiddelen compleet, onbeschadigd, schoon en leeg bij het betreffende perceel worden achtergelaten. De milieupas, of sleutel, ten behoeve van verzamelcontainers dient eveneens bij het betreffende perceel worden achtergelaten;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich onverwijld tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   bij beschadiging of vermissing van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen is gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied;

  • g.

   indien vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel te wijten is aan onzorgvuldig handelen van de gebruiker, wordt voor vervanging het daarvoor vastgestelde tarief in rekening gebracht.

   De kosten worden jaarlijks in de Verordening reinigingsheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

  • h.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente Altena en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • i.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • j.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt en deze op niet inzameldagen te stallen op eigen terrein/niet openbaar terrein;

  • k.

   het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm;

  • l.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, gft-afval en papier en karton mogen alleen worden gereinigd met water en een zacht reinigingsmiddel dat het inzamelmiddel niet aantast;

  • m.

   op verzoek en tegen betaling kan de gebruiker wisselen van formaat container. De omruilkosten worden jaarlijks in de Verordening Reinigingsheffing vastgesteld en op de gemeentelijke website vermeld;

  • n.

   de kosten voor het omruilen zijn niet verschuldigd bij een verhuizing, mits binnen drie maanden gerekend vanaf het moment dat de verhuizing heeft plaatsgevonden, een verzoek wordt ingediend. Hiervan kan slechts 1 maal per verhuizing gebruik van gemaakt worden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. De gemeente wijst indien zij dit noodzakelijk acht de aanbiedplaatsen aan. De PD-zakken dienen zoveel als mogelijk te worden aangeboden aan de hiervoor bestemde haken;

  • b.

   bij vermissing of diefstal van een inzamelmiddel moet de gebruiker onverwijld aangifte doen bij de politie en het aangiftebewijs overleggen bij de gemeente;

  • c.

   bij vermissing, diefstal of beschadigingen die zijn ontstaan door niet normaal gebruik, worden de kosten voor het vervangen van een milieupas en/of het plaatsen van een nieuwe container of repareren van beschadigingen in rekening gebracht bij de gebruiker;

  • d.

   de gemeente Altena, of namens deze de inzameldienst, is bevoegd een inzamelvoorziening, zijnde een ondergrondse- of bovengrondse verzamelcontainer, te voorzien van een milieupas/registratiesysteem waarmee een groep gebruikers van bepaalde percelen toegang krijgt tot deze verzamelcontainer. Uitsluitend bewoners van het perceel waarop de milieupas of toegangssleutel is geregistreerd mogen gebruikmaken van de betreffende inzamelvoorziening. Het is niet toegestaan een toegangspas of -sleutel uit te lenen of af te geven aan derden;

  • e.

   in het belang van een doelmatige inzameling van afvalstoffen kan door of namens het college worden bepaald dat, op daarbij nader te noemen locaties, het inzamelmiddel al dan niet tijdelijk op een andere plaats te worden aangeboden;

  • f.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • g.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken. Het is tevens verboden om afvalstoffen naast, op of onder de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen aan te (laten) bieden;

  • h.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval in gemeenschappelijke boven- of ondergrondse inzamelvoorzieningen moet geschieden in een gesloten (vuilnis)zak;

  • i.

   het inzamelmiddel mag bij het aanbieden op een inzameldag geen defecten of gebreken vertonen waardoor het niet naar behoren kan functioneren;

  • j.

   het inzamelmiddel mag gedurende het ter lediging aanbieden, niet worden vastgebonden aan of geplaatst onder een voorwerp behoudens de PD-zakken;

  • k.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • l.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • m.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • n.

   de brengdepots/inzamelplaatsen van de gemeente Altena worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 5 van de Verordening kunnen worden achter gelaten;

  • o.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het afvaldepot zijn de acceptatievoorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website van de gemeente. Voorts wordt in ieder geval radioactief afval niet geaccepteerd op het afvalbrengpunt evenals als zodanig herkenbaar bedrijfsafval. Jaarlijks worden de vastgestelde tarieven gepubliceerd in de Verordening Reinigingsheffing en op de website van de gemeente;

  • p.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • q.

   bij afgifte van afvalstoffen op een van de milieustations in de gemeente Altena is het reglement van het milieustation van toepassing;

  • r.

   het ophalen van grof huishoudelijk afval vindt op afroep plaats. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst. Verrekening van de kosten vindt plaats via de gemeente.

  • s.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • t.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3;

  • u.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • v.

   textiel dient droog en in gesloten zakken en schoeisel aan elkaar gebonden te worden aangeboden in de textielcontainers.

  • w.

   papier en karton moet worden aangeboden in het door de gemeente beschikbaar gestelde inzamelmiddel zoals bedoeld in artikel 4 onder e. van dit besluit.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening kunnen de volgende huishoudelijke afvalstoffen, zonder door de gemeente beschikbaar gesteld of voorgeschreven inzamelmiddel maar wel gescheiden, ter inzameling worden aangeboden op de hiervoor bestemde brengdepots:

  • a.

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

  • b.

   (afval) hout;

  • c.

   autobanden;

  • d.

   bouw- en sloopafval;

  • e.

   bruikbare huisraad;

  • f.

   drankenkartons;

  • g.

   metalen;

  • h.

   schoon puin;

  • i.

   snoeihout en tuinafval;

  • j.

   verpakkingsglas;

  • k.

   vlakglas;

  • l.

   matrassen;

  • m.

   piepschuim;

  • n.

   kadavers;

  • o.

   dakleer;

  • p.

   EPS piepschuim;

  • q.

   WEB;

  • r.

   Drukhouders;

  • s.

   Plastic verpakkingsafval en drankenkartons

  • t.

   KCA.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels vast op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de voor het betreffende perceel vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de afvalkalender/afval app vóór 7.30 uur. Jaarlijks worden de inzameldagen in een afvalkalender gepubliceerd;

  • b.

   inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, op eigen terrein worden geplaatst;

  • d.

   bewoners die gebruik maken van gemeenschappelijke inzamelvoorzieningen staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/of andere overlast naar omwonenden wordt veroorzaakt. In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt;

  • e.

   als de inzameling van papier en karton plaatsvindt voor 18.00 uur, uiterlijk om 7.30 uur op die dag aanbieden. Als de inzameling plaatsvindt tussen 18.00 en 22.00 uur pas na 16.00 uur aanbieden op de inzameldag;

  • f.

   de openingstijden van de milieustations worden jaarlijks gepubliceerd in de afval-app en op de gemeentelijke website.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad en/of de gemeentelijke website.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Artikel 9. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Altena 2021.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 13 oktober 2020

De secretaris,

Drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM