Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020

Publicatiedatum:
maandag 9 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking Andere besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - Besluit vaststellen subsidieplafond Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

 

Overwegende dat het bij de uitvoering van de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 van belang is een subsidieplafond vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen de navolgende subsidieplafonds:

Artikel 1  

  • Voor de Basissubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 geldt voor 2021 een subsidieplafond van € 30.054;

  • Voor de Stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 geldt voor het aanvraagtijdvak 1 tot en met 15 december 202o een subsidieplafond van € 4.288;

  • Voor de Stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 geldt voor het aanvraagtijdvak 16 december 2020 tot en met 1 maart 2021 een subsidieplafond van € 2.144;

  • Voor de Stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3 lid 2 van de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 geldt voor het aanvraagtijdvak 2 maart 2021 tot en met 1 september 2021 een subsidieplafond van € 2.144.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2020

burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

 

 

Verdeling subsidie

De verdeling vindt plaats conform de in de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 vastgestelde wijze van verdeling.

 

 

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.