Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Schans t.h.v. 31 (Ravelijn) Woudrichem aanwijzen parkeervoorziening opladen van elektrische voertuigen

Publicatiedatum:
woensdag 18 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit Schans t.h.v. 31 (Ravelijn) Woudrichem aanwijzen parkeervoorziening opladen van elektrische voertuigen

Logo Altena

VB2020-51

M. Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Inleiding

In het klimaatplan van de gemeente Altena is één van de doelstellingen realisatie van gereserveerde parkeerplaatsen t.b.v. laadpunten voor elektrische voertuigen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat elektrische voertuigen geen directe uitstoot hebben en hierdoor bijdragen aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit; 

dat er een overeenkomst is afgesloten met een uitvoeringsorganisatie (Allego) voor plaatsing en instandhouding van elektrische laadpalen;

dat door de uitvoeringsorganisatie (Allego) een aanvraag is ontvangen voor plaatsing van een E-oplaadpunt;

dat de aanvrager geen ruimte heeft om een voertuig te parkeren op eigen terrein;

dat het voor het gebruik van elektrische voertuigen noodzakelijk is dat ze tijdig opgeladen kunnen worden;

dat het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor de tijd die nodig is voor het opladen van een elektrische auto;

dat voor het gebruik van de laadvoorziening deze op maximaal 300 meter van de woning van de gebruiker mag liggen;dat om optimaal gebruik van de laadvoorziening te kunnen maken het noodzakelijk is dat de parkeerplaats (1) ter plaatse van het laadpunt vrij blijft van voertuigen die niet aan het opladen zijn;

dat de parkeerdruk aan Schans t.h.v. nummer 31 in Woudrichem het toe laat om deze parkeerplaats(en) in te richten als laadplaats;

dat de laadplaatsen niet op kenteken wordt toegewezen;

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft;

Belangenafweging artikel 2 WVW

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende twee belangen ten grondslag in dit besluit:

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

- het beschermen van weggebruikers en passagiers. 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

  • 1.

    Nabij de Schans t.h.v. nummer 31 in Woudrichem één parkeerplaats, met uitbreidingsmogelijkheid tot twee parkeerplaatsen, te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van het bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van het onderbord “alleen opladen elektrische voertuigen”;

  • 2.

    Dat de exacte locatie van de laadpaal en betreffende parkeerplaats, met een mogelijkheid tot uitbreiding naar een tweede parkeerplaats, ligt t.h.v. de parkeerplaatsen op de Ravelijn aan de zijkant van Schans nummer 31.

  • 3.

    Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Almkerk, 18-11-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.