Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit regelen voorrangssituatie kruisingen Burgemeester van der Lelystraat/Benjaminslaan/Acacialaan en Burgemeester van der Lelystraat/Koepoortstraat

Publicatiedatum:
vrijdag 20 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verkeersbesluiten Verkeersbesluiten en -mededelingenVerkeersbesluit regelen voorrangssituatie kruisingen Burgemeester van der Lelystraat/Benjaminslaan/Acacialaan en Burgemeester van der Lelystraat/Koepoortstraat

Logo Altena

VB2020-38

M.Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de kruisingen Burgemeester van der Lelystraat/Benjaminslaan/Acacialaan en Burgemeester van der Lelystraat/Koepoortstraat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en ter plaatste binnen de bebouwde kom van de kern Woudrichem ligt en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- dat de Burgemeester van der Lelystraat een drukke 30-km per uur weg is en met het regelen van de voorrang getracht wordt snelheidsoverschrijdingen te beperken.

- Met het regelen van de voorrang langzaam verkeer beter in staat gesteld wordt om de kruising over te steken;

- de situatie de doorgaande route benadrukt voor (in de omgeving onbekend) fietsverkeer richting de vesting Woudrichem;

- Met de inrichting voorgesorteerd wordt op een mogelijk nieuw inrichting van de Benjaminslaan;

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers

- Over dit besluit heeft overleg plaats gevonden met de politie, eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die negatief geadviseerd heeft over dit besluit m.b.t. het regelen van de voorrang in een 30-km gebied middels borden op de kruising van de Benjaminslaan, Burgemeester van der Lelystraat en de Acacialaan. Van dit advies wordt op basis van de overwegingen afgeweken.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik:

  • 1.

    Tot het wijzigen van de voorrangssituatie (inrichting van de weg) middels het maken van een uitritconstructie op de kruising Burgemeester van der Lelystraat met de Koepoortstraat ondersteund middels OB712 en OB713

  • 2.

    Alsook het wijzigen van de voorrangssituatie bij de Benjaminslaan, de Burgemeester van der Lelystraat en Acacialaan door de voorrang te regelen door middel van het plaatsen van de borden B04, B05 en B06 ondersteund met OB712 en OB713 met ondersteunende borden.

  • 3.

    te bepalen -dat met het van kracht worden van dit besluit- eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Almkerk, 20-11-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.