Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Gemeente Altena - Besluit vaststellen aanvraagformulieren subsidies

Publicatiedatum:
donderdag 26 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Altena - Besluit vaststellen aanvraagformulieren subsidies

Burgemeester en wethouders van Altena,

 

gelet op artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 6, lid 1, van de Algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019;

gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020, alsmede het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Altena 2020 gemeentesecretaris – teammanagers;

 

overwegende dat het bij de uitvoering van de Subsidieregeling Cultuurparticipatie Altena 2020, de Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020 en de Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020 van belang is een aanvraagformulier vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen de volgende aanvraagformulieren:

 

  • 1.

    Aanvraagformulier Subsidieregeling Cultuurparticipatie Altena 2020;

  • 2.

    Aanvraagformulier Subsidieregeling Sport en Bewegen Altena 2020 en

  • 3.

    Aanvraagformulier Subsidieregeling EHBO en Ouderenwerk Altena 2020

zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 19 november 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

namens deze,

B. Sies

Teammanager Samenleving