Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende nadere regels omtrent de gemeentelijke begraafplaatsen (Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021)

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende nadere regels omtrent de gemeentelijke begraafplaatsen (Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelet op artikel 11 leden 1,2 en 4, artikel 15 leden 1 en 2, artikel 19 lid 4 en artikel 20 lid 4 van de ‘Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021’, vastgesteld door de gemeenteraad van Altena d.d. 13 oktober 2020;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021, inclusief de daarbij behorende bijlage 1.

 

 

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze nadere regels verstaan onder:

  • a.

   onderste begraaflaag: de plaats van de onderste kist in een graf bestemd voor twee lijken;

  • b.

   bovenste begraaflaag: de plaats van de bovenste kist in een graf bestemd voor twee lijken.

 • 2.

  De overige begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als vermeld in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021.

Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  Het aantal overledenen en asbussen met of zonder urn dat per grafsoort kan worden begraven of geplaatst is als volgt:

  • a.

   particulier graf 2-laags:

   maximaal 2 overledenen of

   maximaal 1 overledene en 3 asbussen of maximaal 3 asbussen;

  • b.

   particulier graf 1-laags:

   maximaal 1 overledene of

   maximaal 3 asbussen;

  • c.

   particulier dubbelgraf (2x1 laags):

   maximaal 2 overledenen of

   maximaal 1 overledene en 3 asbussen of

   maximaal 3 asbussen;

  • d.

   particulier kindergraf tot 18 jaar:

   maximaal 1 overledene of

   maximaal 1 asbus;

  • e.

   particulier urnengraf:

   maximaal 2 asbussen;

  • f.

   particuliere urnennis:

   maximaal 2 asbussen;

  • g.

   algemeen graf 2-laags:

   maximaal 2 overledenen;

  • h.

   algemeen graf 1-laags:

   maximaal 1 overledene;

  • i.

   algemeen kindergraf tot 18 jaar:

   maximaal 1 overledene of

   maximaal 1 asbus;

  • j.

   algemeen urnengraf: maximaal 1 asbus.

 • 2.

  Het begraven in twee lagen is alleen toegestaan op die delen van de begraafplaats die daarvoor zijn ingericht.

 • 3.

  Een tweede begraving van een lijk in een tweelaags graf is alleen toegestaan als de eerste begraving van een lijk in de onderste begraaflaag heeft plaatsgevonden.

Artikel 3. Indeling

 • 1.

  De soorten graven zoals deze in artikel 2, lid 2 van deze nadere regels zijn vermeld worden niet allemaal op elke begraafplaats uitgegeven. In de bij deze nadere regels behorende bijlage 1 is per begraafplaats weergegeven:

  • a.

   welke particuliere en algemene graven, inclusief het aantal begraaflagen, worden uitgegeven of beschikbaar gesteld;

  • b.

   welke particuliere en algemene urnengraven worden uitgegeven of beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Op elke begraafplaats bepaalt de beheerder de situering van de verschillende typen graven.

Artikel 4. Biologisch afbreekbare urn

 • 1.

  Degene die bij een asbestemming gebruik maakt van een biologisch afbreekbare asbus of urn is verplicht dit door te geven aan de begraafplaatsadministratie.

 • 2.

  Een biologisch afbreekbare asbus of urn kan na het vervallen van het grafrecht of de gebruikstermijn niet meer worden terug gegeven aan de rechthebbende of gebruiker.

Artikel 5. Grafkelders

Het college kan vrijkomende grafkelders die in het verleden namens de gemeente zijn geplaatst opnieuw uitgeven als de technische staat van de grafkelder dit toelaat.

Artikel 6. Gedenkteken

 • 1.

  De rechthebbenden van particuliere graven, niet zijnde particuliere urnengraven of particuliere urnennissen, mogen zowel een staand als een liggend gedenkteken op het graf (laten) plaatsen. Een combinatie van beiden is ook toegestaan.

 • 2.

  De rechthebbenden van particuliere urnengraven mogen:

  • -

   Bij plaatsing van de urn in een volledig graf zowel een staand als een liggend gedenkteken op het graf (laten) plaatsen. Een combinatie van beiden is ook toegestaan;

  • -

   Bij plaatsing van de urn in een urnenkelder alleen een liggend gedenkteken op het graf (laten) plaatsen;

  • -

   Bij plaatsing van de urn in een columbariumelement zowel een staand als een gedenkteken (laten) plaatsen.

 • 3.

  De rechthebbenden van particuliere urnennissen, niet zijnde de particuliere urnennissen op de gemeentelijke begraafplaats Woudrichem, mogen een gedenkplaatje op de nis laten plaatsen. In bijlage 1 zijn de toegestane afmetingen opgenomen.

 • 4.

  De gebruikers van algemene graven en algemene urnengraven mogen alleen een liggend gedenkteken op het graf (laten) plaatsen.

 • 5.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Dit zijn vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn. De gedenktekens zijn niet breukgevoelig. De praktische toepasbaarheid van de gedenktekens, zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke, is gewaarborgd.

 • 6.

  Aanstootgevende teksten en/of aanstootgevende tekens, naar het oordeel van het college, zijn op het gedenkteken niet toegestaan.

 • 7.

  Voor de gedenktekens gelden de onderstaande maximale afmetingen. De hoogtematen zijn uitgedrukt ten opzichte van het maaiveld.

   

  Algemene graven

  Volwassen

  - liggend 1- en 2-laags

  (lengtexbreedtexdikte)

  0,50x0,50x0,20m

  Kindergraven tot 1,00 m

  - liggend (lengtexbreedtexdikte)

  0,50x0,50x0,20m

  Urnengraven

  - liggend (lengtexbreedtexdikte)

  0,50x0,50x0,20m

  Particuliere graven

  Volwassenen 1- en 2 laags

  - staand (breedtexhoogte)

  0,90x1,00m

  - liggend (lengtexbreedte)

  2,00x0,90m

  Volwassenen dubbelgraf

  - staand (breedtexhoogte)

  1,80x1,00m

  - liggend (lengtexbreedte)

  2,00x1,80m

  Kindergraven tot 1,00 m

  - staand (breedtexhoogte)

  0,60 x 0,60m

  - liggend (lengtexbreedte)

  1,00 x 0,60m

  Keldergraf

  - staand (breedtexhoogte)

  0,90x1,00m

  - liggend (lengtexbreedte)

  2,50x1,10m

  met dien verstande dat de afmeting van het liggende gedeelte van het gedenkteken de afmeting van het deksel van het keldergraf niet mag overschrijden.

  Urnengraven

  in de vorm van een graf of urnenkelder:

  - liggend (lengtexbreedte)

  0,50x0,50m

  in de vorm van een columbariumelement:

  - liggend en staand (lengtexbreedtexhoogte)

  0,60x0,60x0,80m

  Urnennis

  - afdekplaat (lxb)

  verschilt per begraafplaats, conform de afmeting van de urnennis

 • 8.

  De hoogteligging van het gedenkteken ten opzichte van het maaiveld wordt in overleg met de beheerder bepaald.

 • 9.

  De gebruiker van de eerst in gebruik genomen begraaflaag van een 2-laags algemeen graf (onderste begraaflaag) plaatst het gedenkteken achter op het graf. De gebruiker van de tweede begraaflaag (bovenste begraaflaag) plaatst het gedenkteken voor op het graf. De voorkant van het graf ligt bij het pad.

 • 10.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken op een graf is niet toegestaan.

 • 11.

  Het is niet toegestaan op een graf één of meerdere kantafzettingen aan te brengen.

 • 12.

  Het is niet toegestaan om op gedenktekens een firmanaam te plaatsen of op enige andere wijze reclame te maken.

Artikel 7. Fundering

Alle gedenktekens moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd, waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd. Voor de fundering van de liggende gedenktekens dient te geschieden met funderingspalen. Hiervoor gelden de onderstaande afmetingen:

Fundering

 

- enkel diep graf (1 laags), liggend en eventueel staand

4 funderingspalen,

minimale diepte 1,25m

- dubbeldiep graf (2 laags), liggend en eventueel staand

4 funderingspalen,

minimale diepte 2,25m

- enkel graf (1 of 2 laags), alleen staand (lengtexbreedtexdiepte)

1 funderingsbalk,

0,90x0,30x0,50m

- dubbeldiep graf, alleen staand (lengtexbreedtexdiepte)

1 funderingsbalk,

1,80x0,30x0,50m

 

Artikel 8. Plaatsing gedenkteken

 • 1.

  De gewenste datum en tijdstip van plaatsing van het gedenkteken wordt tenminste 2 werkdagen van tevoren overlegd met de beheerder. Samen wordt bepaald wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen en voorwaarden van de beheerder dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens vindt plaats tijdens openingstijden mits op dezelfde begraafplaats geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3.

  Het is niet toegestaan om na plaatsing van een gedenkteken afval achter te laten.

 • 4.

  Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis of aan de urnenmuur te bevestigen.

Artikel 9. Grafbeplanting

Op een graf mogen één- of meerjarige gewassen worden geplant. Deze gewassen mogen bij volle wasdom de voor het graf genoemde afmetingen voor een gedenkteken, zoals is bepaald in artikel 6, niet overschrijden (grafbedekking) of moeten door besnoeiing binnen deze afmetingen worden gehouden. De beplanting op graven mag de maximaal toegestane hoogte van staande gedenktekens niet overschrijden. Het wortelstelsel van de beplanting mag geen schade veroorzaken aan de naastliggende graven.

Slotbepalingen

 

Artikel 10. Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 8 december 2020.

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bijlage 1: bij 'Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Altena 2021'

Soorten graven en mogelijkheden per begraafplaats (zie art. 2, lid 2)

 

 

particulier 1-laags

particulier 2-laags

particulier dubbelgraf (2 x 1-laags)

particulier en algemeen kindergraf tot (afmeting)

particulier urnengraf

particuliere urnennis of urnenkelder

& afmeting gedenkplaat

particulier columbariumelement

& afmeting

algemeen graf 1-laags

algemeen graf 2-laags

algemeen urnengraf

strooiveld

gemeentelijke begraafplaats Aalburg Schoolstraat, Wijk en Aalburg

Ja

Ja

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Ja

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Andel Neer Andelse weg, Andel

Ja

Nee

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Babyloniënbroek Broeksestraat, Babyloniënbroek

Ja

Nee

Ja

geen apart vak

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Borcharenweg Werkendam

Ja

Ja

Nee

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Ja, in nis of kelder

Nis: 0.44,5 m x 0.31 m / Kelder: maximaal de afmeting van het deksel van het keldergraf

Nee

--

Nee

Ja

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Burgemeester H. Blokstraat Almkerk *

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja, in nis

6 hoekig, elke zijde 0.28 m

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Drongelen Gansoijen, Drongelen

Ja

Ja

Ja

geen apart vak

Ja

Ja, in nis

0.55 m x 0.43 m

Nee

--

Ja

Ja

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Genderen Nieuwe Steeg, Genderen

Ja

Nee

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Hardenbergh Veen

Ja

Ja

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Ja

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats 't Laantje Werkendam

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

--

Nee

--

Nee

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Rijswijk Veldweg, Rijswijk

Ja

Nee

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Rusthof Veldstraat, Wijk en Aalburg **

Ja

Ja

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Ja, in kelder

Maximaal de afmeting van het deksel van het keldergraf

Nee

--

Nee

Ja

Ja

Ja

gemeentelijke begraafplaats Sleeuwijk Kerkeinde, Sleeuwijk

Ja

Ja

nee

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Ja, in kelder

Maximaal de afmeting van het deksel van het keldergraf

Ja

0.60 x 0.60 x 0.80 (l/b/h)

Nee

Ja

Nee

Ja

gemeentelijke begraafplaats Uitwijk Hoefpad, Uitwijk

Ja

Ja

nee

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Nee

Ja

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Witboomstraat Veen

Ja

Nee

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Ja

Nee

Nee

Nee

gemeentelijke begraafplaats Woudrichem Burgemeester van der Lelystraat, Woudrichem

Ja

Nee

Ja

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Ja, in nis

Nis open, geen gedenkplaat mogelijk

Nee

--

Ja

Nee

Ja

Nee

gemeentelijke begraafplaats Zoetelaarssteeg Almkerk

Ja

Ja

Nee

Ja 1.00 m x 0.60 m

Ja

Nee

--

Nee

--

Nee

Ja

Nee

Nee

 

* Alleen nog bijzetten in reeds gereserveerde graven

** Op het middelste (laagste) gedeelte alleen nog bijzetten in reeds gereserveerde graven

 

Toelichting vermelding 'Ja' en 'Nee':

Bij 'Ja' is deze grafsoort op de begraafplaats aanwezig

Bij 'Nee' is deze grafsoort niet op de begraafplaats aanwezig