Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Parallelweg Nieuwendijk opheffen geslotenverklaring

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Parallelweg Nieuwendijk opheffen geslotenverklaring

Logo Altena

VB2020-52

M. Bitter

Bevoegdheid

Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Met ingang van 1 januari 2020 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer.

Vereiste van besluit

Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg, wijziging van de inrichting van de weg en voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bepaalt dat het opheffen van een geslotenverklaring met borden C1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, moet gebeuren met een verkeersbesluit.

Artikel 24 lid 1 BABW geeft aan dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

- de Parallelweg Nieuwendijk in de gemeente Altena ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Altena en de gemeente daarmee bevoegd is tot het nemen van een verkeersbesluit;

- bij vertraging of filevorming op de A27 het (sluip-)verkeer gebruikt maakt van parallele routes cq. via het onderliggend wegennet rijdt en daar tot overlast en onveilige situaties leidt;

- in de huidige situatie tussen de Gantelweg en Doornseweg (N322) op de Parallelweg in beide richtingen een geslotenverklaring geldt voor alle verkeer, uitgezonderd bestemmings-verkeer;

- als gevolg van de huidige geslotenverklaring op de Parallelweg het sluipverkeer nu routes kiest die, vanwege de daaraan liggende (woon-)bebouwing en gebruik van die routes door fietsers en ander langzaam verkeer, niet bedoeld en geschikt zijn voor afwikkeling van het sluipverkeer;

- langs de Parallelweg nauwelijks bebouwing aanwezig is en aan de Parallelweg geen woningen direct aan de weg grenzen en de Parallelweg zich daarmee beter leent voor afwikkeling van het sluipverkeer;

- tijdens vertraging of filevorming op de A27 het openbaar vervoer eveneens gebruik maakt van de Parallelweg, waarbij het opheffen van de geslotenverklaring een nadelig effect kan hebben voor de afwikkeling van het busverkeer, wat afgezet dient te worden tegen de voordelen van het weren van het sluipverkeer op de nu gebruikte routes;

- enige stagnatie voor de bussen in dit opzicht niet kan worden uitgesloten, het echter wel de verwachting is dat door de 'kraan' -werking van de oversteek Doornseweg (N322) de hoeveelheid sluipverkeer niet zal leiden tot het blokkeren van de busbaan/doorsteek naar de verkeersregelinstallatie bij de toerit van de A27 (in het verlengde van de Parallelweg);

- van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, de volgende belangen ten grondslag liggen aan dit besluit:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer. 

- dat met dit besluit de eerder genomen verkeersbesluiten met betrekking tot de geslotenverklaring op de Parallelweg (verkeersbesluit 01 03, van 10 0ktober 2001, gemeente Werkendam) komen te vervallen.

Over dit besluit heeft overleg plaats gevonden met de politie, eenheid Zeeland - West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft over dit besluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit ik

1. tot het opheffen van de 'geslotenverklaring voor alle verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer' door het weghalen van de borden C01 op de Parallelweg tussen Gantelweg en Doornseweg (N322).

2. dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit gebeurt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Almkerk, 17-12-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank. Adres Voorzieningenrechter:

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

U kunt ook digitaal het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bezoek de genoemde site voor de precieze voorwaarden.