Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Markt Wijk en Aalburg instellen eenrichtingsverkeer

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Markt Wijk en Aalburg instellen eenrichtingsverkeer

Logo Altena

VB2020-56

M. Bitter

Gelet op

de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

het Mandaatbesluit Altena, 01 januari 2020;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de Markt in Wijk en Aalburg in eigendom en beheer is van de gemeente Altena en zij daarmee bevoegd is om Verkeersbesluiten te nemen;

dat het creëren van een veiligere verkeerssituatie voor zowel automobilisten als langzaam verkeer zo wordt bereikt;

dat het de verkeersdoorstroming op de Markt verbeterd;

dat de voorrangssituatie van de Tempelierstraat en de Dominee Moreestraat zo wordt verbeterd;

dat tevens éénrichtingsverkeer moet worden ingesteld omdat de straten te smal zijn in combinatie met parkeren aan twee zijden (de weg zelf respectievelijk 5,0 en 5,5 meter)

dat overleg plaatsgevonden heeft met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

Belangenafweging

Van de in artikel 2 eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen, liggen de volgende drie belangen ten grondslag in dit besluit:

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik:

door middel van het plaatsen van de borden C02 en C03 , zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 eenrichtingsverkeer in te stellen op de Markt t.h.v. nummer 52, 67 en Jasmijnstraat 52-66 in Wijk en Aalburg;

dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 

Almkerk, 17-12-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.