Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Verkeersbesluit Drie Zalmen 50 Rijswijk opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats

Publicatiedatum:
donderdag 17 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Drie Zalmen 50 Rijswijk opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats

Logo Altena

VB2020-55

M. Bitter

Gelet op

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en op grond van het Mandaatbesluit Altena, van 1 januari 2020, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Dat de aanvrager van deze individuele gehandicaptenparkeerplaats (IGP) is overleden.

Dat het betreffende wegvak eigendom is van de gemeente Altena;

Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie; eenheid Zeeland-West Brabant district de Baronie, die positief geadviseerd heeft.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

· Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Het is daarom gewenst om de individuele gehandicaptenparkeerplaats op te heffen.

BESLUIT

Op grond van bovenstaande overwegingen besluit ik de betreffende individuele gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. Drie Zalmen 50 in Rijswijk op te heffen.

 

Almkerk, 17-12-2020

Namens burgemeester en wethouders,

Ir. J.M.G.H. Bleijlevens

Teammanager Ruimtelijk beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

Gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a). naam en adres van de indiener;

b). de dagtekening;

c). een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d). de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat u daarmee de uitvoering van het besluit stopzet. Wilt u dit stopzetten en heeft u een spoedeisend belang dan kunt u naast het maken van een bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Dit verzoek stuurt u, samen met een kopie van het bij ons ingediende bezwaarschrift, niet naar ons, maar rechtstreeks naar de rechtbank.

Adres Voorzieningenrechter

Voorzieningenrechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Postbus 90006

4800 PA BREDA

Wij attenderen u erop dat aan het indienen van het verzoek kosten verbonden zijn. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.