Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het verbeteren van zwemvaardigheid

Publicatiedatum:
maandag 21 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het verbeteren van zwemvaardigheid

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Naar aanleiding van een motie van Progressief Altena, SGP, ChristenUnie, Altenalokaal, CDA en VVD van 2 juli 2019 is de zwemveiligheid in de gemeente Altena onder de aandacht van het college gebracht. In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen:

 • In beeld te brengen hoe groot het probleem is;

 • De raad een voorstel te doen wat er voor nodig is om alle kinderen zwemvaardig te maken;

 • In het voorstel de harmonisatie van de kosten voor (school)zwemmen mee te nemen;

 • En dit voorstel uiterlijk 1 oktober aan de raad te doen toekomen, zodat het opgenomen kan worden in de begroting 2020.

Voor het opstellen van deze nota zijn enquêtes afgenomen bij alle leerlingen in de groepen 5 en 6 en de directeuren van de basisscholen in de gemeente Altena. Daarnaast zijn de drie zwemverenigingen en de drie (vier inclusief De Kurenpolder. Zij bieden ook zwemlessen aan voor verschillende doelgroepen) zwembaden in de gemeente Altena betrokken bij het opstellen van het voorliggende beleid ter bevordering van de zwemvaardigheid van de inwoners van Altena.

 

1.2 Leeswijzer

De opzet van de nota is als volgt:

 • In hoofdstuk 2 worden de trends en ontwikkelingen beschreven ten aanzien van zwemveiligheid

 • In hoofdstuk 3 wordt omschreven wat zwemveiligheid en zwemvaardigheid is.

 • In hoofdstuk 4 staan de visie, doelstellingen en doelgroepen van het beleid ter verbetering van de zwemvaardigheid.

 • In hoofdstuk 5 worden de activiteiten beschreven van het huidige beleid en de voorgenomen activiteiten van het nieuwe beleid.

 • In hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de kosten van het voorgestelde beleid

 • Ten slotte wordt In hoofdstuk 7 de planning voor de uitvoering van het beleid beschreven.

2. Trends en ontwikkelingen

2.1 Verdrinkingsgevallen landelijk

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar. Bij jongeren tot 20 jaar blijft het aantal verdrinkingen de laatste jaren op hetzelfde niveau van gemiddeld 14 per jaar. Naast 112 inwoners verdronken nog 26 niet-ingezetenen.

 

In zijn algemeenheid zijn de volgende trends te benoemen ten aanzien van verdrinkingsgevallen in Nederland:

 • Meer mannen dan vrouwen verdrinken. In 2018 overleden 89 mannen en 23 vrouwen door verdrinking.

 • Steeds minder jonge kinderen verdrinken. In 1950 verdronken nog 266 jonge kinderen, 197 jongens en 69 meisjes. De laatst 10 jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 8 jonge kinderen per jaar, het merendeel jongens. De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen van 1 tot 5 jaar: van 187 in 1950 tot gemiddeld 6 in de laatste 10 jaar. Bij kinderen van 5 tot 10 jaar is het aantal verdrinkingen ook fors afgenomen, van 76 in 1950 tot gemiddeld iets meer dan 2 in de laatste tien jaar.

 • Meer verdrinkingen onder personen met een niet-westerse achtergrond. In de periode 2014-2018 zijn 443 inwoners van Nederland door verdrinking om het leven gekomen, van wie 96 een niet-westerse achtergrond hadden. 51 verdronken personen hadden een westerse migratie-achtergrond. Per 1000 inwoners verdronken 3 keer zo veel mensen met een niet-westerse achtergrond als met een Nederlandse achtergrond.

2.2 Verdrinkingsgevallen gemeente Altena

Het blijkt niet mogelijk te zijn om gegevens over verdrinkingsgevallen in de gemeente Altena te achterhalen. Wij nemen daarom aan dat de situatie in de gemeente Altena niet veel afwijkt van de landelijke situatie.

3. Zwemveiligheid

3.1 Wanneer ben je zwemveilig?

Nationale Norm Zwemveiligheid

De Nationale Raad voor Zwemveiligheid geeft aan dat zwemveilig zijn betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren en plezier kunt hebben in de Nederlandse watercultuur’. Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden van iemand in het water, door wat hij of zij aan het doen is en door de omstandigheden.

Je bent zwemveilig als:

 • Je de zwemvaardigheden beheerst.

 • Je fysiek en mentaal in staat bent om jezelf te redden in het water.

 • Je vertrouwen hebt in jezelf.

 • Je je prettig en vertrouwd voelt in het water.

De omstandigheden bepalen ook of je zwemveilig bent:

 • De dynamiek van de omgeving.

 • Je hebt in de gaten waar mogelijke gevaren in de omgeving zijn en weet hoe je moet handelen.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft niveaus van zwemvaardigheid gekoppeld aan Nationale Zwemdiploma’s. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid bij zwemdiploma C. De Nationale Zwemdiploma’s A en B zijn daarbij tussenstappen. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:

 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.

 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Naast de reguliere ABC-diploma’s bestaat de EaySwim methode (bij de Kurenpolder wordt hier bijvoorbeeld mee gewerkt). Deze methode heeft 1 diploma welke vergelijkbaar is met de vaardigheden van het C-diploma. Dit diploma is meer gericht op praktijksituaties.

 

3.2 Zwemvaardigheid in Nederland

Landelijk gezien heeft maar liefst 16% van de twaalfjarige kinderen geen zwemdiploma. Dat wil zeggen dat 84% van deze kinderen diploma A heeft. 68% van deze kinderen heeft diploma B en 25% van deze leerlingen heeft diploma C.

 

3.3 Zwemvaardigheid in de gemeente Altena

Uit een enquête onder basisschoolleerlingen in de gemeente blijkt dat 96% van de kinderen in de gemeente Altena diploma A heeft, 79% van de kinderen diploma B en 35% van de kinderen diploma C.

 

Wat verder uit de enquête is gebleken is dat van de kinderen die niet in Nederland geboren zijn, heeft 25% geen diploma heeft. Van de kinderen die in Nederland geboren zijn heeft 3% geen diploma. Een zorgelijk punt is dat 70% van de kinderen die geen zwemdiploma hebben wel gaat zwemmen in een zwembad en 35% ook zwemt in de zee en 23% in de rivier.

 

3.4 Vergelijking cijfers gemeente Altena met landelijke cijfers

Als we de cijfers van de gemeente Altena vergelijken met de landelijke cijfers zien wij een verschil in behaalde diploma’s. Waar in Altena maar 4% van de kinderen geen diploma heeft, is dit landelijk maar liefst 16%. Als we dan kijken naar de diploma’s ABC is te zien dat waar in Altena 96%, 79% en 35% van de kinderen de diploma’s A, B en C heeft, dit landelijke 84%, 68% en 25% is. Geconcludeerd kan worden dat de gemeente Altena het op dit punt dus beter doet dan gemiddeld.

4. Visie en doelstelling beleid

4.1 Visie

Nederland c.q. de gemeente Altena is een waterrijk gebied. Inwoners moeten zich daarom kunnen redden in het water. We willen dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren in en op het water. Dit leidt tot de volgende visie:

 

De inwoners van de gemeente Altena kunnen in en om het water overleven en op een veilige manier bewegen en recreëren en plezier hebben in de Nederlandse watercultuur.

 

4.2 Doelstelling

Op basis van bovenstaande visie is de volgende doelstelling geformuleerd:

 

De zwemveiligheid van de inwoners van de gemeente Altena op een zo hoog mogelijk niveau krijgen.

 

Subdoelstellingen:

 • Over 4 jaar heeft 60% van de kinderen in de gemeente Altena in groep 6 van de basisschool het zwem ABC/ EasySwim -diploma

 • Zo veel mogelijk mensen met een beperking in de gemeente Altena hebben levensreddende vaardigheden in het water

 • Zo veel mogelijk statushouders en arbeidsmigranten in de gemeente Altena hebben levensreddende vaardigheden in het water

4.3 Doelgroepen

Voor het opzetten van het beleid ten aanzien van het verbeteren van de zwemvaardigheid richten wij ons met name op de volgende doelgroepen:

 • Kinderen

 • Mensen met een beperking

 • Statushouders

 • Arbeidsmigranten

We focussen ons op kinderen, omdat daar naar verwachting het meeste resultaat te behalen valt. Daarnaast richten wij ons op statushouders en arbeidsmigranten omdat zij, zoals blijkt uit het voorgaande, risicodoelgroepen zijn. Aan de doelgroepen hebben wij ook mensen met een beperking toegevoegd omdat voor hen maar beperkte mogelijkheden zijn om zwemvaardigheden te verkrijgen.

5. Activiteiten

5.1 Huidige beleid

Omdat het beleid ten aanzien van zwemvaardigheid nog niet geharmoniseerd is, wordt hier het beleid in de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem beschreven.

 

Beleid voormalige gemeente Aalburg

In de gemeente Aalburg worden de 1e leskaarten voor de zwemdiploma’s A, B en C van alle kinderen in de gemeente vergoed. Ouders kunnen hier een aanvraag voor bij de gemeente

 

Beleid voormalige gemeente Werkendam

In de gemeente Werkendam worden de sportcoaches ingezet bij de zwemlessen in de zwembaden Bijtelskil in Sleeuwijk en Werkina in Werkendam. Daarnaast werden tot vorig jaar de kosten van een bus voor ouderen naar het Caribabad in Gorinchem vergoed en kregen inwoners van Hank en Dussen korting op een zwembadabonnement in Werkina.

 

Beleid voormalige gemeente Woudrichem

In de gemeente Woudrichem wordt schoolzwemmen aangeboden. Negen van de tien basisscholen maken hier gebruik van. Elke school gaat wekelijks een half uur of drie kwartier met twee groepen zwemmen. Er wordt een gereduceerd tarief gevraagd aan de school c.q. ouders. Het busvervoer komt voor rekening van de gemeente.

 

De drie voormalige gemeenten zijn aangesloten bij het Kindpakket. Gezinnen uit de gemeente Altena met een inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen vergoeding bij Kindpakket.nl aanvragen voor het behalen van het A-, B- en C-diploma. Het Kindpakket is in de plaats gekomen van het jeugdsportfonds.

 

5.2 Resultaten huidig beleid

In onderstaande staat wordt aangegeven hoe de verdeling van de behaalde diploma’s A, B en C is in de drie voormalige gemeenten en de gemeente Altena. Hieruit blijkt dat in voormalig Woudrichem meer diploma’s worden gehaald dan in de beide andere gemeenten. Het grootste verschil zit bij de C-diploma’s. In Woudrichem heeft 64% van de kinderen het C-diploma gehaald, tegenover 27% in Werkendam en 18% in Aalburg. Het lijkt er op dat het schoolzwemmen in de voormalige gemeente Woudrichem een positieve invloed heeft op het aantal te behalen diploma’s. De meeste kinderen hebben al een A-diploma als zij starten met schoolzwemmen en halen hun B- en C-diploma met schoolzwemmen.

 

 

5.3 Nieuw beleid

In dit hoofdstuk wordt het nieuwe beleid ten aanzien van verbeteren van het zwembeleid beschreven aan de hand van te realiseren activiteiten per doelgroep

 

5.3.1 Kinderen

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

 

Doelen

 • Zo veel mogelijk kinderen behalen hun A-, B-, en C-diploma/EasySwim-diploma

 • Kinderen zijn zelfredzaam in het water

Activiteiten

Vergoeden eerste leskaarten C-diploma

Ouders die geen vergoeding via het Kindpakket kunnen aanvragen, kunnen een vergoeding krijgen van de gemeente voor het behalen van het C-diploma of een vergelijkbare vergoeding voor de kosten voor het EasySwim diploma. De vergoeding bedraagt maximaal € 100,-. Dit is ongeveer de helft van de kosten voor het behalen van het C-diploma.

 

Schoolzwemmen

Het blijkt dat het schoolzwemmen en positieve invloed heeft op het aantal kinderen dat het C-diploma haalt. Daarom wordt voorgesteld basisscholen de mogelijkheid te bieden om wekelijks te gaan schoolzwemmen in zwembad AquaAltena met twee groepen. De school of de ouders betalen een gereduceerde bijdrage voor de zwemlessen. De gemeente verzorgt het vervoer van en naar het zwembad.

 

Deelname aan de Nationale Zwemchallenge

Basisscholen krijgen de aanbieding om elk jaar met 2 groepen deel te nemen aan de Nationale Zwemchallenge. Kinderen leggen het uitdagende parcours van deze Challenge af in het zwembad. Ze worden beoordeeld door leden van een van de lokale zwemverenigingen of een van de sportcoaches. Dan weten de kinderen hoe zwemveilig te zijn ten opzichte van de Nationale Norm zwemveiligheid (= Nationaal Zwemdiploma C).

 

Na het afleggen van de Challenge ontvangt elk kind een certificaat met een persoonlijk advies hoe de zwemvaardigheid, waar nodig, te verbeteren. De lokale zwemverenigingen zullen een aanbod ontwikkelen voor deze kinderen voor het verbeteren van de zwemvaardigheid.

 

Aansluiting houden bij Kindpakket

Gezinnen uit de gemeente Altena met een inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen vergoeding bij Kindpakket.nl aanvragen voor het behalen van het A-, B- en C-diploma/EasySwim-diploma. Door middel van een jaarlijkse campagne op alle basisscholen in de gemeente Altena en bij de ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer brengen we het Kindpakket onder de aandacht. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan de vergoeding voor de zwemlessen.

 

5.3.2 Mensen met een beperking

Doelgroep: Mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking

 

Doelen

 • Mensen met een beperking zijn zelfredzaam in het water

   

Activiteiten

Vergroten bekendheid zwemlessen voor kinderen met een beperking.

In zwembad AquaAltena en in zwembad De Kurenpolder worden zwemlessen voor kinderen met een beperking gegeven. Hier wordt echter vrijwel geen informatie over gegeven op de websites. Wanneer je belt of langsgaat, hoor je de mogelijkheden.

 

Bevorderen zwemactiviteiten voor mensen met een beperking.

Naast de activiteiten van De Woelwaters van Stichting Sport en Spel op zaterdag van 10.15-11.15 uur in AquaAltena zijn er geen zwemactiviteiten voor deze doelgroep in de gemeente Altena. Sportcoaches zullen daarom in samenwerking met de vier zwembaden in de gemeente verschillende zwemactiviteiten opstarten voor deze doelgroep. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld ‘prikkelarm zwemmen’ in de verschillende zwembaden.

 

Opstellen plan voor kinderen/volwassenen met een beperking voor wie het behalen van een zwemdiploma niet haalbaar is.

Voor de kinderen/volwassenen met een beperking voor wie het diploma niet haalbaar is, maar zich wel redzaam zou kunnen maken in het water, is het eigenlijk van belang om hier ook een lessenpakket voor te hebben. Dat, mochten zij in het water komen, zij zich toch kunnen redden. Dat wil zeggen dat ze kunnen draaien en drijven op de rug en indien mogelijk voortbewegen.

Er zal een lespakket worden opgesteld en een uitvoeringsprogramma.

 

5.3.3 Statushouders

Doelgroep: Asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning

 

Doelen

 • Zo veel mogelijk kinderen van statushouders behalen hun A-, B- en C-diploma

 • Statushouders zijn zelfredzaam in het water

Activiteiten

Speciale zwemlessen voor volwassen statushouders

In samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk en de zwembaden in Altena speciale zwemlessen voor volwassen statushouders realiseren. De kosten voor deze zwemlessen kunnen in veel gevallen worden vergoed via het activiteitenfonds van de gemeente.

 

Omdat arbeidsmigranten ook in veel gevallen niet of slecht kunnen zwemmen moet deze groep ook de mogelijkheid krijgen om aan deze zwemlessen deel te nemen.

 

Speciale zwemlessen voor statushouders in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Ouders van kinderen in deze doelgroep kunnen vaak gebruik maken van het kindpakket om hun kinderen hun A-. B- en C-diploma te laten halen. Omdat de meeste Nederlandse kinderen hun diploma’s op 5 en 6 jarige leeftijd halen en oudere kinderen hier niet graag bij aansluiten, is een aparte zwemgroep voor de 10 tot 18-jarige kinderen gewenst.

 

5.3.4 Arbeidsmigranten

Doelgroep: Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

 

Doelen

 • Zo veel mogelijk kinderen van arbeidsmigranten behalen hun A-, B- en C-diploma

 • Arbeidsmigranten zijn zelfredzaam in het water

Activiteiten

Voorlichting aan arbeidsmigranten

Via een flyer in verschillende talen arbeidsmigranten informeren over het belang en de mogelijkheden van zwemlessen. Deze flyers via land- en tuinbouwbedrijven en bouwbedrijven verspreiden.

 

Speciale zwemlessen voor arbeidsmigranten

Zie artikel 5.3.3.

6. Financiën

 

Activiteiten

Geraamde kosten

In begroting

Aansluiting houden bij Kindpakket

-

-

Vergoeden C-diploma’s

€ 50.000

€ 24.650

Schoolzwemmen

€ 28.500

€ 28.500

Deelname aan de Nationale Zwemchallenge

€ 5.000

€ 0

Vergroten bekendheid zwemlessen voor kinderen met een beperking.

€ 250

€ 0

Bevorderen zwemactiviteiten voor mensen met een beperking.

€ 500

€ 0

Opstellen plan voor kinderen/volwassenen met een beperking voor wie het behalen van een zwemdiploma niet haalbaar is.

€ 500

€ 0

Speciale zwemlessen voor volwassen statushouders

€ 0

€ 0

Speciale zwemlessen voor statushouders in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

€ 0

€ 0

Voorlichting aan Oost-Europeanen

€ 250

€ 0

 

Totaal extra benodigd budget € 32.000.

 

7. Planning

 

Activiteiten

Start

Aansluiting houden bij Kindpakket

Doorlopend

Vergoeden C-diploma’s

Start januari 2021

Schoolzwemmen

Scholen in Woudrichem blijven schoolzwemmen in schooljaar 2020-2021. Vanaf schooljaar 2021-2022 kunnen ook andere basisscholen gebruik maken van het schoolzwemmen

Deelname aan de Nationale Zwemchallenge

Opzet zal in 2020 worden uitgewerkt. Vanaf 2021 zal het aan basisscholen worden aangeboden

Vergroten bekendheid zwemlessen voor kinderen met een beperking.

Start september 2020

Bevorderen zwemactiviteiten voor mensen met een beperking.

Start activiteiten in mei 2021 (start buitenzwemseizoen)

Opstellen plan voor kinderen/volwassenen met een beperking voor wie het behalen van een zwemdiploma niet haalbaar is.

Het lespakket zal in 2020 worden opgesteld

Speciale zwemlessen voor volwassen statushouders

Overleg en uitwerking in 2020. Start lessen in 2021

Speciale zwemlessen voor statushouders in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Overleg en uitwerking in 2020. Start lessen in 2021

Voorlichting aan Oost-Europeanen

Flyers zullen in 2020 ontwikkeld worden

Evaluatie

Eind 2022

Bijlage 1 Motie van Progressief Altena, SGP, ChristenUnie, Altenalokaal, CDA en VVD van 2 juli 2019

 

Bovengenoemde partijen constateren dat:

 • Er in de gemeente Altena een groot aantal kinderen woont tussen de 4 en 12 jaar;

 • Altena een waterrijk gebied is;

 • Niet op alle basisscholen binnen Altena schoolzwemmen wordt geboden;

 • Het niet voor alle ouders financieel mogelijk is om hun kinderen zwemles te laten volgen;

 • Altena beschikt over geschikte locaties om zwemles te volgen;

 • In het bestuursakkoord wordt onderschreven dat sporten en bewegen gezond is, alsmede dat ieder kind zwemvaardig moet zijn

Overwegende dat:

 • De gemiddelde kosten voor het behalen van een zwemdiploma A binnen de drie voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem significante verschillen vertonen;

 • De zwemvaardigheid binnen de vm gemeente Aalburg achter loopt ten aanzien van het landelijk gemiddelde wat wellicht een relatie heeft met de hoogte van de kosten;

 • Harmonisering van het beleid van (school)zwemmen in de gemeente Altena nog niet heeft plaatsgevonden en ook nog geen planning daarvoor bekend is ;

 • Gelet op de grote verschillen in de voormalige gemeenten prioriteit gegeven moet worden aan harmonisatie;

 • Zwemmen niet alleen vanuit veiligheidsaspecten belangrijk is, maar ook gezond is en een leuke manier van bewegen;

 • Ouders gewezen moeten worden op het belang van kunnen zwemmen;

 • Alle kinderen in Altena zwemvaardig moeten kunnen zijn;

 • Het onbekend is hoeveel kinderen in Altena niet zwemvaardig zijn.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 • In beeld te brengen hoe groot het probleem is;

 • De raad een voorstel te doen wat er voor nodig is om alle kinderen zwemvaardig te maken;

 • In het voorstel de harmonisatie van de kosten voor (school)zwemmen mee te nemen;

 • En dit voorstel uiterlijk 1 oktober aan de raad te doen toekomen zodat het opgenomen kan worden in de begroting 2020.

Bijlage 2 Verdrinkingen landelijk

 

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar. Bij jongeren tot 20 jaar blijft het aantal verdrinkingen de laatste jaren op hetzelfde niveau van gemiddeld 14 per jaar. Naast 112 inwoners verdronken nog 26 niet-ingezetenen.

 

Meer mannen dan vrouwen verdrinken. In 2018 overleden 89 mannen en 23 vrouwen door verdrinking. Het aantal mannen dat door verdrinking om het leven komt, is al jaren drie tot vier keer zo hoog als het aantal vrouwen. Het aantal mannelijke verdrinkingsdoden ging van 67 in 2017 naar 89 in 2018. Bij vrouwen is er een toename van 18 in 2017 naar 23 in 2018. Het aantal verdrinkingen onder kinderen jonger dan 10 jaar bleef constant (8), iets minder tieners verdronken in 2018 dan in 2017 (van 9 naar 6). Vanaf de leeftijd van 20 jaar zijn 98 mensen verdronken. Dit zijn 30 verdrinkingsdoden meer dan in 2017. De toename doet zich voor in alle onderscheiden leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar.

 

Steeds minder jonge kinderen verdrinken. Het aantal verdrinkingen is in de afgelopen decennia gedaald. In de jaren vijftig verdronken jaarlijks 400 tot 500 inwoners in Nederland. Vanaf 2000 schommelt dit aantal rond 88. In 2018 is voor het eerst sinds 2002 weer een stijging te zien van meer dan 30%. De afname van het aantal verdrinkingen door de decennia heen is met name te zien onder kinderen tot de 10 jaar. In 1950 verdronken nog 266 jonge kinderen, 197 jongens en 69 meisjes. De laatst 10 jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 8 jonge kinderen per jaar, het merendeel jongens. De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen van 1 tot 5 jaar: van 187 in 1950 tot gemiddeld 6 in de laatste 10 jaar. Bij kinderen van 5 tot 10 jaar is het aantal verdrinkingen ook fors afgenomen, van 76 in 1950 tot gemiddeld iets meer dan 2 in de laatste tien jaar. Daarentegen verdronken vanaf 2000 juist meer ouderen, in het bijzonder mensen van 60 jaar of ouder.

 

Meer verdrinkingen onder personen met een niet-westerse achtergrond. In de periode 2014-2018 zijn 443 inwoners van Nederland door verdrinking om het leven gekomen, van wie 96 een niet-westerse achtergrond hadden. 51 verdronken personen hadden een westerse migratie-achtergrond. Per 1000 inwoners verdronken 3 keer zo veel mensen met een niet-westerse achtergrond als met een Nederlandse achtergrond. Het aantal verdrinkingen per duizend inwoners is bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond in alle leeftijdsgroepen tot 60 jaar duidelijk hoger dan bij personen met een Nederlandse achtergrond. Het grootste verschil is te zien bij 10- tot 20-jarigen. De sterfte door verdrinking is 7,4 keer zo hoog dan onder tieners met een Nederlandse achtergrond. Ook in andere leeftijdsgroepen zijn relatief veel personen met een niet-westerse migratieachtergond verdronken.

 

In 2018 verdronken 26 buitenlandse bezoekers in Nederland. Het ging in 33% van de gevallen om Duitsers, in 18% om Polen en nog eens 18% om Niet-Europeanen.

Bijlage 3 Uitslag enquête basisschooldirecteuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4 Uitslag enquête basisschoolleerlingen groepen 5 en 6