Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Biesboschverordening Altena 2021)

Publicatiedatum:
donderdag 24 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de gemeentesecretaris van de gemeente Altena houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Biesboschverordening Altena 2021)

De gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur, van de gemeente Altena;

 

overwegende dat aan hem bij Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020 mandaat, volmacht en machtiging is verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden, met uitzondering van de aangelegenheden als vermeld in bijlage 1, behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Altena 2020;

 

overwegende dat ingevolge voornoemd Besluit ondermandaat door de gemeentesecretaris is toegestaan tenzij de bevoegdheid bij of krachtens de wet aan de gemeentesecretaris wordt verleend of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet;

 

overwegende dat ingevolge voornoemd Besluit onder “ondermandaat” wordt verstaan: het verlenen van mandaat door de mandaathouder aan een ander;

 

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is om aan de directeur van Staatsbosbeheer ondermandaat te verlenen ter zake van de uitvoering van de Biesboschverordening Altena 2021;

 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 1 Mandaat

Aan de directeur van Staatsbosbeheer en bij diens afwezigheid zijn vervanger wordt ondermandaat verleend om namens en onder verantwoordelijkheid besluiten te nemen op grond van de Biesboschverordening Altena 2021:

 

 • 1.

  op aanvragen om vergunning of ontheffing op grond van de Biesboschverordening Altena 2021;

 • 2.

  tot het opleggen van herstelsancties ten aanzien van de in of krachtens de Biesboschverordening Altena 2021 gestelde regels en verboden na voorafgaand overleg met burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Ondermandaat

De directeur van Staatsbosbeheer kan zijn gemandateerde bevoegdheden ondermandateren aan ondergeschikten zoals opgenomen in het Ondermandaat- en subvolmachtbesluit Staatsbosbeheer 2020.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Degene aan wie op grond van dit besluit ondermandaat is verleend, is gemachtigd om alle feitelijke handelingen te verrichten, waaronder voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, die samenhangen met de toegekende bevoegdheid.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van gemeente Altena, namens dezen, vervolgens de functie en de handtekening met daaronder de naam van de mandataris.

 • 2.

  Indien een besluit wordt genomen door de plaatsvervanger of waarnemer van de mandataris, wordt bij de ondertekening de volgende formulering aangehouden: burgemeester en wethouders van gemeente Altena, namens dezen, met daaronder de functie, vervolgens de woorden “bij afwezigheid” of de letters “b.a.” en de handtekening.

Artikel 5 Begrenzing mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden de (onder)mandaatbevoegdheden niet uitgeoefend indien:

 

 • 1.

  er sprake is van aanvulling of afwijking van vastgesteld beleid of vaststelling van nieuw beleid;

 • 2.

  er sprake is van een onderwerp dat sterk in de publieke aandacht staat of politiek gevoelig ligt.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Biesboschverordening Altena 2021.

 

Aldus vastgesteld op 16 december 2020 door de secretaris van de gemeente Altena,

De locosecretaris,

C. Verweij