Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van reclame- en aanbiedingsborden bij winkels (Besluit nadere regels plaatsing reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels op openbare plaatsen Altena 2021)

Publicatiedatum:
dinsdag 29 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van reclame- en aanbiedingsborden bij winkels (Besluit nadere regels plaatsing reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels op openbare plaatsen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

 

Overwegende,

 

 • dat de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10 lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

 

 • dat het wenselijk is om het plaatsen van reclameborden/aanbiedingsborden te reguleren zonder dat hiervoor een vergunning vereist is;

Gelet op het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020;

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  als nadere categorie van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan te wijzen:

  • -

   reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels, mits wordt voldaan aan de nadere regels als bedoeld in punt III;

 • II.

  te bepalen dat het besluit onder punt I in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

   

 • III.

  vast te stellen de volgende Nadere regels ten aanzien van reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels:

Nadere regels ten aanzien van reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Reclamebord/aanbiedingsbord: een reclame-uiting geplaatst voor een winkelpand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde winkel.

 • 2.

  Openbare plaats: Een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder lid 3.

 • 3.

  Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Criteria plaatsen van reclameborden/aanbiedingsborden

 • 1.

  Het is toegestaan een openbare plaats te gebruiken voor het plaatsen van reclameborden/aanbiedingsborden, indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

 •  

  • a.

   De breedte van reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels bedraagt maximaal 100 centimeter. De lengte maximaal 100 centimeter

  • b.

   De reclameborden/aanbiedingsborden brengen door de omvang, vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg.

  • c.

   De reclameborden/aanbiedingsborden leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • d.

   De reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels leveren geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • e.

   Een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en gebruikers van rollators, rolstoelen of scootmobielen.

  • f.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • g.

   De reclameborden/aanbiedingsborden leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • h.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van de reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels.

  • i.

   De reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels mogen uitsluitend aanwezig zijn op de weg ter hoogte van de gevel van het bedrijfspand van de eigen onderneming en op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.

 • 2.

  De reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels die voldoen aan het in eerste lid gestelde, mogen uitsluitend aanwezig zijn op de voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 3.

  De reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor op de locatie van de reclameborden / aanbiedingsborden bij winkels te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, standplaatsen, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste reclameborden/aanbiedingsborden zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de reclameborden/aanbiedingsborden wordt door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer hersteld.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Besluit nadere regels plaatsing reclameborden/aanbiedingsborden bij winkels op openbare plaatsen Altena 2021”.

Aldus vastgesteld op 15 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM