Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van plantenbakken en banken (Besluit nadere regels plaatsing plantenbakken en banken op openbare plaatsen Altena 2021)

Publicatiedatum:
dinsdag 29 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het plaatsen van plantenbakken en banken (Besluit nadere regels plaatsing plantenbakken en banken op openbare plaatsen Altena 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Altena,

 

Overwegende,

 

 • dat de raad in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan ons college heeft overgelaten onder het stellen van nadere regels (artikel 2:10, lid 5) categorieën van voorwerpen aan te wijzen waarop het verbod onder artikel 2:10 lid 1 niet van toepassing is;

Gelet op het bepaalde in de leden 4 en 5 van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020;

 

 

B E S L U I T :

 

 • I.

  als nadere categorieën van voorwerpen als bedoeld in artikel 2:10 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening Altena 2020 aan te wijzen:

  • -

   plantenbakken en banken, mits wordt voldaan aan de nadere regels als bedoeld in punt III;

 • II.

  te bepalen dat het besluit onder punt I in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;

 

 • III.

  vast te stellen de volgende Nadere regels ten aanzien van plantenbakken en banken:

Nadere regels ten aanzien van plantenbakken en banken

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Plantenbakken en banken: hetgeen hieronder in het dagelijks verkeer wordt verstaan;

 • 2.

  Openbare plaats: Een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder lid 3;

 • 3.

  Weg: de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Criteria plaatsen plantenbakken en banken

 • 1.

  Het is toegestaan een openbare plaats te gebruiken voor het plaatsen van plantenbakken en banken indien wordt voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:

  • a.

   De breedte van het plantenbakken en banken bedraagt maximaal 100 centimeter. De lengte bedraagt maximaal 200 centimeter

  • b.

   De plantenbakken en banken brengen door de omvang, vormgeving en plaats geen schade toe aan de weg.

  • c.

   De plantenbakken en banken leveren geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de weg en vormen geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • d.

   De plantenbakken en banken leveren geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

  • e.

   Een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn van ten minste 1,5 meter breed is gewaarborgd voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

  • f.

   Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 4 meter breed met een vrije hoogte van tenminste 4,20 meter aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.

  • g.

   De plantenbakken en banken leveren geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.

  • h.

   De initiatiefnemer zorgt voor een schoon en ordelijk aanzien van het plantenbakken en banken en voor het schoonhouden van de openbare ruimte in de directe omgeving daarvan

  • i.

   De plantenbakken en banken mogen enkel aanwezig zijn op de weg ter hoogte van de gevel van eigen woning of bedrijfspand.

 • 2.

  De plantenbakken en banken die voldoen aan de in eerste lid gestelde, mogen uitsluitend aanwezig zijn op de voor voetgangers bestemde delen van de weg.

 • 3.

  De plantenbakken en banken, mogen niet worden geplaatst indien deze een belemmering vormen voor op de locatie van de plantenbakken en banken te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.

Artikel 3 Opvolgen aanwijzingen

Door of namens het bestuursorgaan gegeven aanwijzingen in het kader van het algemene belang, de openbare orde of veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd. Deze aanwijzingen kunnen onder ander betrekking hebben op het geheel of gedeeltelijk verplaatsen dan wel verwijderen van de geplaatste elektrische laadpalen zonder dat de initiatiefnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 4 Schade

Schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de plantenbakken en banken wordt door de gemeente voor rekening van de initiatiefnemer hersteld.

Artikel 5 Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Besluit nadere regels plaatsing plantenbakken en banken op openbare plaatsen Altena 2021”.

Aldus vastgesteld op 15 december 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM