Achtergrond Golf boven
Achtergrond Golf onder

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent tegenprestatie participatiewet Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet Altena 2019

Publicatiedatum:
dinsdag 8 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent tegenprestatie participatiewet Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

Gelet op de verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2019;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet gemeente Werkendam 2015, ingaande 1 januari 2015

  • Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet gemeente Woudrichem 2015, ingaande 1 januari 2015

 

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet gemeente Altena 2019.

 

 

Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet Altena 2019.

 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

 

Deze beleidsregels worden vastgesteld ten behoeve van de uitvoering, waarin in samenspraak met de klant tot een tegenprestatie gekomen wordt. Hierin is vastgelegd, welke aanvullende activiteiten het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden, voor zover daarover in de verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 

HOOFDSTUK 2: UITVOERINGSREGELS

Artikel 1. Vormgeving tegenprestatie

 • 1.

  Het college van Altena legt de uitkeringsgerechtigde als genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, sub 1, sub 5, sub 6 van de wet middels een beschikking een tegenprestatie op.

 • 2.

  Aan de beschikking wordt toegevoegd een omschrijving van de uit te voeren activiteiten, waarbij ingegaan wordt op:

  • a)

   aard van de activiteiten.

  • b)

   de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • c)

   de contactpersoon binnen de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • d)

   de duur van de tegenprestatie.

  • e)

   de omvang van de tegenprestatie.

  • f)

   de aanvullende voorwaarden die aan de tegenprestatie zijn verbonden en de afstemming die volgt wanneer de klant in gebreke blijft.

 • 3.

  Indien de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd hierover niet beschikt, sluit het college een verzekering af om risico's in verband met ongevallen of aansprakelijkheid af te dekken.

 • 4.

  Indien dit voor de uitvoering van de tegenprestatie noodzakelijk is, neemt het college de kosten voor een gevraagde Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor zijn rekening.

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1.

  De uitkeringsgerechtigde moet in staat zijn de activiteiten te verrichten.

 • 2.

  De tegenprestatie wordt gevraagd van uitkeringsgerechtigden, waarbij het uitvoeren van een tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmert.

 • 3.

  De uitkeringsgerechtigde dient voldoende gemotiveerd te zijn om de tegenprestatie te gaan verrichten. Indien de motivatie ontbreekt, vinden binnen een tijdsbestek van enkele maanden meerdere gesprekken plaats om de motivatie te vergroten.

 • 4.

  Indien de uitkeringsgerechtigde onvoldoende gemotiveerd blijft, bepaalt het college of aan de uitkeringsgerechtigde al dan niet een maatregel wordt opgelegd. Daarbij beoordeelt het college in hoeverre de betrokkene over arbeidsvermogen beschikt en in hoeverre er voor betrokkene op termijn mogelijkheden zijn voor betaalde arbeid.

Artikel 3. Verkrijgen tegenprestatie

 • 1.

  De instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt verricht, wordt in eerste instantie gezocht en benaderd op initiatief van de uitkeringsgerechtigde. De uitkeringsgerechtigde dient binnen een periode van een maand een plaats te vinden waar de tegenprestatie wordt verricht. Wanneer de uitkeringsgerechtigde geen plaats kan vinden waar de tegenprestatie verricht kan worden, biedt de gemeente de uitkeringsgerechtigde een geschikte tegenprestatie aan.

 • 2.

  Voor het uitvoeren van de tegenprestatie werkt de gemeente samen met de vrijwilligerscentrales in de gemeente Altena.

Artikel 4. Naleving tegenprestatie

 • 1.

  Controle op het nakomen van de afgesproken tegenprestatie wordt in overleg met de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd vorm gegeven. De begeleiding vindt in beginsel plaats door de instelling waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd.

  Gestreefd wordt naar een zo eenvoudig mogelijke invulling gebaseerd op vertrouwen, zoals het aftekenen van een presentielijst.

 • 2.

  Indien de opgedragen tegenprestatie niet of in onvoldoende mate wordt nagekomen, kan het college een maatregel opleggen op grond van de Afstemmingsverordening sociale zekerheid gemeente Altena.

Artikel 5. Getuigschrift

Het getuigschrift zoals bedoeld in art. 3, lid 3, van de verordening tegenprestatie sociale zekerheid gemeente Altena, wordt na afloop van de tegenprestatie aan de deelnemer verstrekt. Het getuigschrift bevat in elke geval de volgende informatie:

 • Gegevens van de deelnemer en de organisatie c.q. instelling;

 • Beschrijving van de verrichte werkzaamheden;

 • Verklaring op welke wijze de betrokkene de werkzaamheden heeft verricht.

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

Artikel 7. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin de bepalingen van deze beleidsregels niet voorzien, neemt het college een besluit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vergelijkbare situaties met inachtneming van alle omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregel Tegenprestatie Participatiewet Altena 2019.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

Bijlage A Overzicht voorbeelden tegenprestatie

 

Voor voorbeelden van maatschappelijk nuttige activiteiten verwijst de regering naar het onderzoeksrapport "Voor wat hoort wat" van de Inspectie SZW. Deze zijn hierna weergegeven. Veel van de genoemde activiteiten zouden echter ook kunnen leiden tot verdringing en daarom niet als tegenprestatie kunnen worden ingezet. Er moet dus altijd goed worden beoordeeld of geen sprake is van verdringing.

 

De regering geeft de volgende voorbeelden voor activiteiten die als tegenprestatie kunnen worden ingezet:

 

 • werkzaamheden bij een openluchtmuseum;

 • koffie/thee schenken in een verpleegtehuis, buurthuis of een

 • bejaardentehuis;

 • sneeuwschuiven (bijvoorbeeld bij een bejaardentehuis);

 • meelopen met de dierenambulance;

 • afval langs wegen en in wijken verwijderen;

 • bospaden schoonhouden;

 • verkeersborden reinigen/schoonmaken;

 • opknappen, schoonmaken, onderhouden van speeltuinen of gemeentelijke

 • terreinen;

 • taalmaatje voor nieuwkomers;

 • beheerder van een parkeerplaats of fietsenstalling (bijv. bij een station);

 • vervoer via kerken of ouderenorganisaties;

 • warme maaltijden bereiden en leveren;

 • de was doen;

 • strijken;

 • tijdelijke werkzaamheden rond een wijkcentrum;

 • helpen bij het oversteken van kinderen (scholen);

 • werkzaamheden in theaters;

 • praten met nabestaanden;

 • inzet bij (sport)evenementen;

 • daklozen die wekelijks mensen rond leiden door de stad;

 • gehandicapten begeleiden bij het zwemmen;

 • voorlezen op scholen;

 • moestuin aanleggen met leerlingen uit groep 5 of 6 basisschool;

 • additionele werkzaamheden bij het Leger of Leger des Heils;

 • schoonhouden van parkeerplaatsen bij het ziekenhuis;

 • boeken uitleen bij ziekenhuizen en verpleegtehuizen (met karretjes);

 • maneges schoon en netjes houden;

 • een functie vervullen in bijvoorbeeld een cliëntenraad;

 • deelname aan een hulpverleningstraject bij persoonlijke of psychische

 • problemen;

 • werkzaamheden in bibliotheken;

 • bezoek aan eenzame ouderen;

 • werkzaamheden in bejaardentehuizen en buurthuizen;

 • boodschappen halen voor Wmo-cliënten/hulpbehoevenden/ouderen;

 • inzet in de groenvoorziening waar de gemeente de handen vanaf heeft getrokken

 • tuinonderhoud;

 • openbare groenperken schoonhouden;

 • administratie op orde brengen;

 • conciërgeachtige werkzaamheden;

 • mobiel beperkte inwoners helpen;

 • klus- en verhuisteams oprichten;

 • opzetten en geven cursussen;

 • zorgtaken zoals huiskamerdiensten, activiteitenbegeleiding;

 • helpen bij festivals;

 • ondersteunend werkstages bij (maatschappelijke) organisaties:

 • administratief, creatief, verzorging;

 • ramen zetten;

 • wandelen en koffiedrinken met groepen bewoners;

 • lunch verzorgen op basisscholen;

 • werkzaamheden in dierenasiel;

 • receptionist of ontvangstdame/heer;

 • beheer kantines sportverenigingen;

 • wijkschouwen;

 • zwemvierdaagse, wijkfeesten, buurt BBQ, straat opknappen, opzetten

 • buitenspeeldag;

 • spelletjesmiddagen, politiekcafé;

 • buurtpreventie;

 • buurtvaders;

 • meldpunt voor veiligheid in de wijk (signalering);

 • assistent beheerder buurthuizen;

 • klussenteam in de wijk;

 • ondersteunen bij wijkactiviteiten (halen/brengen);

 • organiseren activiteiten voor kinderen (in de wijk of stad);

 • simpele schoonmaakwerkzaamheden in de eigen wijk;

 • theekringen;

 • verkiezing organiseren (weerman/vrouw van de wijk);

 • multicultureel sportevenement met gehandicapten;

 • ontmoeting in de wijk met aandacht voor verschillende geloofsovertuigingen;

 • sportclinics in de wijken opzetten;

 • organiseren wandelingen/sportcursussen;

 • hulp bij reizen met openbaar vervoer;

 • bootonderhoud;

 • computermaatje;

 • energiecoaches;

 • formulierenbrigade;

 • medewerker in ruilwinkel, wereldwinkel;

 • websitebeheerder;

 • speelgoed schoonmaken en voorlezen bij kinderdagverblijf;

 • tekenwerkzaamheden architect;

 • werkzaamheden op zorgboerderij;

 • werknemersvaardigheden opdoen in niet commercieel bedrijf;

 • oppasdienst;

 • huiswerkbegeleiding;

 • mantelzorg/mantelzorgondersteuning;

 • in de zorg helpen;

 • helpen in de moskee;

 • recyclingbedrijf;

 • weidevogels tellen;

 • suppoost avondvierdaagse;

 • beweeg en dieetprogramma;

 • mailings voor gemeente verzorgen, nieuwsbrieven rondbrengen;

 • rolstoelbrigade;

 • fietsles geven;

 • klaar-overs;

 • werkervaring op doen via club van 1000;

 • helpen bij scouting;

 • enquêteur minimabeleid;

 • beheren fietsenstalling;

 • hulp in heemkundetuin;

 • bijspringen op schapenhouderij;

 • helpen bij landelijke horeca keten;

 • afvalkalenders inpakken voor gemeente;

 • kledingreparatie;

 • inpakwerk;

 • helpen op metaalafdeling;

 • hand en spandiensten op school.